Sökning: "skolmiljö och trygghet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden skolmiljö och trygghet.

 1. 1. Uppkomsten av psyisk ohälsa bland barn och unga vuxna : En systematisk litteraturöversikt ur ett socialpsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Dalya Alrobaei; Mediha Turalic; [2021]
  Nyckelord :Social work; Mental illness; Children; Adolescents; Factors; Socialt arbete; Psykisk ohälsa; Barn; Ungdomar och Faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ses idag som en av Sveriges främsta folksjukdomar bland barn ochunga. Tidigare studier har visat att det är flera faktorer som kan ligga till grund för uppkomsten avpsykisk ohälsa bland barn och unga. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers upplevelse av trygghet i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pia Nyberg; Camilla Ulriksson; [2021]
  Nyckelord :Lifeworld; school nurse; school satisfaction; security; survey; Enkätundersökning; livsvärldsteori; skolsköterska; skoltillfredsställelse; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trygghet och studiero är viktiga faktorer för elevers möjlighet att få en lyckad skolgång, vilket är en skyddsfaktor för god hälsa och ett fungerande vuxenliv. Skolsköterskan ska i samverkan med övrig skolpersonal arbeta förebyggande och hälsofrämjande och kan därmed medverka till ett positivt skolklimat där elever känner sig trygga och delaktiga. LÄS MER

 3. 3. Skolgården -det bortglömda utrymmet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Hansson; [2020-02-26]
  Nyckelord :skolgård; trygghet; mellanstadiet; relationsarbete; kränkningar; sociogeografisk karta; a place for children; a children’s place; trygga platser;

  Sammanfattning : Rastverksamhet har funnits lika länge som skolverksamhet i sig, men historisk sett harskolgårdens utformning inte baserats på elevers behov och inte heller värderats som en lärmiljö. Idag benämns skolgården allt oftare som en informell lärmiljö och inkluderas således i styrdokumentens formuleringar om att skolans alla miljöer ska präglas av trygghet för alla elever. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors erfarenheter av att använda sina förmågor för att optimera omvårdnaden vid vaccination av barn

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ellen Liljekvist; Agnes Conradsen; [2020]
  Nyckelord :Barn; Icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder; Omvårdnad; Skolsköterska; Vaccination;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är känt att barn som utsätts för smärtsamma procedurer tidigt i livet kan utveckla både rädsla och ökad smärtkänslighet på lång sikt. Vaccination är en av de medicinska procedurer som orsakar stress för barnet. Genom att skolsköterskor i grundskolan lindrar smärta i samband med vaccination kan detta förhindras. LÄS MER

 5. 5. Särskild Undervisningsgrupp - Autism - En verksamhet vid sidan av eller en del av en inkluderande skolmiljö?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Änghede Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :Särskild Undervisningsgrupp; Autism; Inkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Änghede Haraldsson, Sara (2019). SU-grupp autism. En verksamhet vid sidan av eller en del av en inkluderande skolmiljö? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER