Sökning: "skolord"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet skolord.

 1. 1. “Ursäkta mig, vad betyder anspråk?” En jämförande studie av gymnasieelevers förståelse av akademiska ord

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Johanna Helje; [2017-09-04]
  Nyckelord :ordförståelse; akademiska ord; skolord; modersmål; andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra i vilken grad gymnasieelever med olika språklig bakgrund i årskurs 1 på studieförberedande program förstår akademiska ord. De akademiska orden som testas är hämtade från gymnasieläroböcker i svenska, religion respektive samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Språkliga fallgropar i läroböcker för matematik årskurs 3 : En kvantitativ studie om förekomsten av partikelverb och mångtydiga ord

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Maja Silvonsaari; [2017]
  Nyckelord :Matematik; läroböcker;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa i vilken utsträckning partikelverb och mångtydiga ord förekommer i texten i läroböcker för matematik årskurs 3. Myndigheten för skolutveckling (2008) har gett ut ett stödmaterial till dem som utformar prov och läromedel där de uppmärksammar delar i matematiken som kan orsaka bekymmer för både förstaspråkselever och elever med utländsk bakgrund. LÄS MER