Sökning: "skolpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet skolpolitik.

 1. 1. Från monolog till dialog : En kvalitativ textanalys av Luleå kommuns hantering av Framtidens skola och den fortsatta förändringen av skolstrukturen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Olivia Edman; [2022]
  Nyckelord :Deliberation; medborgardialog; demokratisk förändring; skolpolitik; representation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning Luleå kommun använt sig av deliberativa demokratiteoretiska principer vid hanteringen av kommunens förändring av skolstrukturen. Med hjälp av deliberativ demokratiteori analyseras material relaterat till utredningarna år 2016 och 2022 för att få svar på hur väl kommunens agerande och yttranden stämmer överens med teorins ideal. LÄS MER

 2. 2. Från "kunskapsflum" till "bottenlöst mörker" : En jämförande undersökning av hur synen på skolan och eleverna förs fram i svenska dagstidningar 1982 och 2013

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Catarina Hemmander; [2022]
  Nyckelord :skolkris; skolpolitik; skrivkrisdebatten; kunskapsbrister; flumskolan; pragmadialektisk argumentationsanalys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur synen på skolan och vad eleverna lär sig framställs i svenska dagstidningar: 1982, då omfattande förändringar ägde rum i den svenska skolan och inrikespolitiken och 2013 då skolan var i fokus med anledning av de negativa Pisa-resultaten. Syftet med uppsatsen är att studera hur debatten om skolkrisen har förändrats i dagstidningar i anslutning till valrörelserna 1982 och 2013. LÄS MER

 3. 3. "Känslan kan bli ... ska jag göra det här själv nu?" : En jämförande studie mellan rektorers och elevassistenters syn på hur elevassistentens roll i skolan organiseras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Susanne Karlsson; Máriel Palo; [2022]
  Nyckelord :elevassistent; främjande och förebyggande arbete; inkluderingspolitik; kompensatoriskt uppdrag; organisation; rektor;

  Sammanfattning : Elevassistentens roll i skolan är omdiskuterad samtidigt som den är en viktig och växandeyrkeskategori. Att de elever som är i störst behov av stöd ska få stöttning av elevassistentersom ofta saknar relevant utbildning ses som ett problem bland annat när det gäller elevenskunskapsutveckling och sociala delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Förskolan, närmande mot eller fjärmande från skolan? : En skolpolitisk analys av revisionerna av förskolans läroplan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Lingblom; [2021]
  Nyckelord :Läroplan; förskola; skolpolitik;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att jämföra Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, med föregångarna Lpfö 98 rev 10 och Lpfö 98 för att analysera revisionerna 2010 och 2018 ur ett skolpolitiskt perspektiv. Efter en innehållsanalys av förändringarna i läroplanen har dessa analyserats i förhållande till de skolpolitiska idéer som träder fram i regeringens uppdrag till Skolverket, motioner och propositioner samt Skolverkets arbete med revisionerna. LÄS MER

 5. 5. Visselblåsning - möjlighet eller bekymmer? : En undersökning hur skolledare upplever sin roll och vilket stöd som finns när en medarbetare visselblåser.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johan Sandberg; Marie Volkevics; [2021]
  Nyckelord :Internal whistleblowing; Public sector; Official’s role; Principal; School politics; Public leader; Malpractice; Intern visselblåsning; Offentlig verksamhet; Tjänstemannaroller; Rektor; Skolpolitik; Offentlig ledare; Missförhållanden;

  Sammanfattning : The possibility to report misconduct at your workplace is fundamental in the public sector. Studies about employees who blow the whistle have been made before but not from the perspective of the manager and how they handle it and what kind of support they have. LÄS MER