Sökning: "skolpsykolog"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet skolpsykolog.

 1. 1. Arbetsminnets påverkan på matematikutvecklingen -  Bristande och begränsade minnesfunktioner, hur de synliggörs och assisteras

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Gabriella Idril; [2019]
  Nyckelord :arbetsminnestest; kartläggning; matematik; minnesfunktioner; stödinsatser.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur minnestester används vid kartläggningar i en mindre svensk kommun. Frågeställningarna som låg till grund för studien var: Vilka olika minnestester används i den aktuella kommunen? Vilket syfte framkom till varför just dessa tester används? Hur kan bristande eller begränsat arbetsminne synliggöras och assisteras i den aktuella kommunen, utifrån empiriinsamling och relevant forskning? Empiriinsamlingen har skett genom intervjuer av speciallärare, specialpedagoger och skolpsykolog om minnestest i samband med kartläggningar och efterföljande stödinsatser. LÄS MER

 2. 2. Skolpsykologens roll över tid : En kvalitativ textanalys av litteratur riktad till skolpsykologer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanna Viklund; Emma Åhrberg; [2019]
  Nyckelord :Skolpsykolog; läroplanskod; rollteori; textanalys; litteraturstudie; läroplaner;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. För att hjälpa drabbade barn och ungdomar och för att motverka en fortsatt ökning, krävs det kunskaper om såväl åtgärdande arbete som förebyggande arbete kring psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Hur tydligt är begreppet tydlig? : En studie om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur undervisning och skolmiljö kan anpassas för elever diagnosticerade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Oscar Studeny; [2018]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; autism; diagnos; psykologutlåtande; anpassningar; god undervisning; undervisningsstrategier; skola; skolpsykolog;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i det ökade intresset för neuropsykiatriska diagnoser i samhället och det fokus som skolan under en längre en tid haft på elever i behov av anpassningar. Genom en kvalitativ textanalys av skriftliga psykologutlåtanden och en enkätundersökning med specialpedagoger och speciallärare är avsikten att bidra med ökad kunskap om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur skolan kan skapa en god lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 4. 4. Hur nyanlända elever integreras i svenska skolan och fritidsverksamheten : En kvalitativ studie om hur mottagande av nyanlända elever kan se ut i två aktiva skolverksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Yusuf Izgi; [2018]
  Nyckelord :Intervjustudie; nyanlända elever; skola och fritidshem; pedagogiska verktyg; Styrdokument;

  Sammanfattning : I fritidshemmet och skola så möter pedagoger en hel del svårigheter med att integrera nyanlända elever, syftet med denna studie är att undersöka hur mottagandet av nyanlända elever kan se ut i skola och fritidsverksamheten. För att få en bättre inblick i hur mottagande av nyanlända elever kan se ut så har skolpsykolog, pedagoger och lärare ställt upp på intervjuer, dessa intervjuer spelas in på band och transkriberas på papper. LÄS MER

 5. 5. Stökiga pojkar och tysta flickor : En kvalitativ studie om skolpersonalens erfarenheter av att upptäcka och arbeta med grundskoleelever med adhd.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jenny Chaaban Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Gender perspective; adhd; compulsory school; educators; stigma; Genusperspektiv; adhd; grundskolan; pedagoger; stigma;

  Sammanfattning : Syftet  med  studien  har  varit  att  explorativt  undersöka  skolpersonals –specialpe-dagoger och en psykolog –erfarenheter av att upptäcka och arbeta med grundsko-lebarn som har diagnosen adhd. Vidare har syftet varit att studera denna skolperso-nals  uppfattningar  om  skolans  sätt  att  anpassa  undervisningen  till  dessa  elevers behov samt eventuella konsekvenser av en eventuell adhd-diagnos. LÄS MER