Sökning: "skolpsykolog"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet skolpsykolog.

 1. 1. Hur tydligt är begreppet tydlig? : En studie om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur undervisning och skolmiljö kan anpassas för elever diagnosticerade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Oscar Studeny; [2018]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; autism; diagnos; psykologutlåtande; anpassningar; god undervisning; undervisningsstrategier; skola; skolpsykolog;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i det ökade intresset för neuropsykiatriska diagnoser i samhället och det fokus som skolan under en längre en tid haft på elever i behov av anpassningar. Genom en kvalitativ textanalys av skriftliga psykologutlåtanden och en enkätundersökning med specialpedagoger och speciallärare är avsikten att bidra med ökad kunskap om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur skolan kan skapa en god lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 2. 2. Hur nyanlända elever integreras i svenska skolan och fritidsverksamheten : En kvalitativ studie om hur mottagande av nyanlända elever kan se ut i två aktiva skolverksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Yusuf Izgi; [2018]
  Nyckelord :Intervjustudie; nyanlända elever; skola och fritidshem; pedagogiska verktyg; Styrdokument;

  Sammanfattning : I fritidshemmet och skola så möter pedagoger en hel del svårigheter med att integrera nyanlända elever, syftet med denna studie är att undersöka hur mottagandet av nyanlända elever kan se ut i skola och fritidsverksamheten. För att få en bättre inblick i hur mottagande av nyanlända elever kan se ut så har skolpsykolog, pedagoger och lärare ställt upp på intervjuer, dessa intervjuer spelas in på band och transkriberas på papper. LÄS MER

 3. 3. Stökiga pojkar och tysta flickor : En kvalitativ studie om skolpersonalens erfarenheter av att upptäcka och arbeta med grundskoleelever med adhd.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jenny Chaaban Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Gender perspective; adhd; compulsory school; educators; stigma; Genusperspektiv; adhd; grundskolan; pedagoger; stigma;

  Sammanfattning : Syftet  med  studien  har  varit  att  explorativt  undersöka  skolpersonals –specialpe-dagoger och en psykolog –erfarenheter av att upptäcka och arbeta med grundsko-lebarn som har diagnosen adhd. Vidare har syftet varit att studera denna skolperso-nals  uppfattningar  om  skolans  sätt  att  anpassa  undervisningen  till  dessa  elevers behov samt eventuella konsekvenser av en eventuell adhd-diagnos. LÄS MER

 4. 4. Young girls and eating disorders: A study about how school staff perceive and prevent eating disorders among young girls

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Zad; [2017]
  Nyckelord :bronfenbrenner’s ecological model; eating disorder; salutogenesis perspective; school staff; prevention; young girls;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet i denna studie var att ta reda på skolpersonals uppfattning om varför ätstörningar uppstår bland unga flickor samt vilka metoder de använder sig av i förebyggande syfte för att motverka ett ätstörningsutvecklande. Empirin bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer bestående av två skolkuratorer, två skolsköterskor samt en skolpsykolog i en mellanstor svensk stad. LÄS MER

 5. 5. Elevhälsa i grundskolan : En beskrivning av Elevhälsoteamet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Evelyn Kaiser Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbetet handlar om elevhälsoteamet och hur teamets funktion ser ut i grundskolan. Samt hur Elevhälsa och Fritidshem hör ihop. Syftet med arbetet har varit att undersöka och beskriva arbetet med elevhälsoteam och uppfattningar av pedagoger och elevhälsoteamens aktörer. LÄS MER