Sökning: "skolreformer"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet skolreformer.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. 1990-talets skolreformers påverkan av den svenska skolan En kunskapsöversikt om hur den svenska skolpolitiken under 90-talet har förändrat den svenska skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Gullstrand; Dennis Wollmer; [2018]
  Nyckelord :Kommunalisering; friskola; betygsinflation; arbetsvillkor; likvärdighet;

  Sammanfattning : Vårt syfte har varit att undersöka vad forskningen säger om 90-talets skolreformer och vårt mål har varit att jämföra intentionerna med reformernas faktiska resultat. Blev resultatet av reformerna detsamma som dess intentioner och mål?     Vår övergripande fråga har varit följande: Hur har 90-talets skolreformer påverkat skolan? Vår arbetsprocess började med att funderade ut vad vi ville skriva om och eftersom båda är politiskt intresserade blev det naturligt att skriva om skolpolitik. LÄS MER

 3. 3. Villkor för effektiva schemaläggningsprocesser : En flerfallsstudie i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Carl Lindén; Alexander Silasson; [2017]
  Nyckelord :Timetabling; Scheduling; Efficacy; Upper Secondary School; High School; Schemaläggning; Schema; Effektiv; Gymnasieskola;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks schemaläggningsprocesser i gymnasieskolan. Schemaläggning i skolan är en komplex verksamhet som har stor påverkan på lärares arbetsvillkor och elevers förutsättningar för lärande. Därför är det av stor betydelse att schemaläggningen håller hög kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Klassisk musik i grundskolans läromedel sedan 1946 och fram till idag : En läromedelsanalys ur ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Miriam Bergvall; [2017]
  Nyckelord :Läromedel; klassisk musik; grundskola; kulturarv; läromedelsanalys; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Barn i grundskolan känner igen klassisk musik i undervisningen från vardagliga sammanhang, exempelvis filmmusik, men är ofta omedvetna om sin kunskap. För att dessa barn och barn utan förkunskaper om klassisk musik ska få en förståelse, granskades olika läromedel som skulle kunna vara ett stöd. LÄS MER

 5. 5. Motivation i läraryrket : En studie i vad som motiverar lågstadielärare och hur nya skolreformer påverkar deras motivation.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Afsana Alam; Emma Juth; [2017]
  Nyckelord :Motivation; inre motivation; yttre motivation; lågstadielärare; skolreformer; lärarlegitimation; försteläraryrket;

  Sammanfattning : Bakgrund - Enligt Statistiska centralbyrån kommer det saknas så mycket som 40 000 lärare inom de närmsta åren och det är endast fem procent av lärarna som anser att yrket är uppskattat av samhället. Med en utgångspunkt i svenska elevers försämrade resultat i internationella kunskapsmätningar och att detta i sin tur ses som ett resultat av den svenska skolans kunskaps- och disciplinproblem. LÄS MER