Sökning: "skolreformer"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet skolreformer.

 1. 1. Från decentralisering till lärarlönelyft - En studie om sex lärares upplevelser av professions- förändringar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Pettersson; [2019-07-01]
  Nyckelord :Förstelärare; karriärtjänstreformen; lärarlegitimation; lärarprofession; lärarlönelyftet; profession och skolreformer;

  Sammanfattning : Det finns många debatter och forskning om läraryrket får kallas för en profession eller inte och ifall lärarprofessionen ska räknas som en stark eller en svag profession. Det har gjorts ett antal reformer såsom lärarlegitimationsreformen och karriärtjänstreformen med förstelärare och lärar- lönelyftet för att stärka lärarprofessionen. LÄS MER

 2. 2. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 3. 3. Tilliten till PISA-undersökningarna i matematik bland svenska och finska forskare och politiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Joachim Perdal; [2019]
  Nyckelord :education politics; mathematics; PISA; trust; matematik; PISA; tillit; utbildningspolitik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa vilken tillit politiker och forskare från Sverige och Finland har till PISA-undersökningarna i matematik. I studien undersöks också vilka förändringar som har förespråkats från politiskt håll samt vilka förändringar som har genomförts för att förbättra de svenska och finska elevernas matematikresultat i PISA. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapslärare och en reviderad läroplan : Att lära ut nytt centralt innehåll om digitaliseringen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Ferneborg Gustav; Albin Stern; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad gymnasielärare i samhällskunskap har för uppfattningar om sitt nya uppdrag att undervisa om digitaliseringens påverkan på samhället. Dessa tillägg i centralt innehåll träder i kraft i samband med resterande ändringar i den nya reviderade läroplanen den första juli 2018. LÄS MER

 5. 5. 1990-talets skolreformers påverkan av den svenska skolan En kunskapsöversikt om hur den svenska skolpolitiken under 90-talet har förändrat den svenska skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Gullstrand; Dennis Wollmer; [2018]
  Nyckelord :Kommunalisering; friskola; betygsinflation; arbetsvillkor; likvärdighet;

  Sammanfattning : Vårt syfte har varit att undersöka vad forskningen säger om 90-talets skolreformer och vårt mål har varit att jämföra intentionerna med reformernas faktiska resultat. Blev resultatet av reformerna detsamma som dess intentioner och mål?     Vår övergripande fråga har varit följande: Hur har 90-talets skolreformer påverkat skolan? Vår arbetsprocess började med att funderade ut vad vi ville skriva om och eftersom båda är politiskt intresserade blev det naturligt att skriva om skolpolitik. LÄS MER