Sökning: "skolsituation"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet skolsituation.

 1. 1. Formativ bedömning sett ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Lundström; Jonas Parkman; [2023-07-05]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Feedbackskymmande faktorer; Bedömningsrelaterad stress; Elevperspektiv; Bedömningsparadigmet;

  Sammanfattning : Det finns flertalet studier som visar att formativ bedömning är ett användbart verktyg för elevers lärande i skolan. Ett inte lika utforskat område är hur elever ser på och talar om den formativa bedömningen och hur verktyget används av olika lärare i olika klassrum och får en påverkan på elever. LÄS MER

 2. 2. Från skolperspektiv till livsperspektiv - hur personalen uppfattar att fortbildning om medicinska diagnoser kan bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Catrin Röjvik; [2023-03-28]
  Nyckelord :fortbildning; specialpedagogik; diagnos; syndrom; skolsituation; komplicerad inlärning; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ågrenska bedriver familjevistelser för barn som har ovanliga funktionshinder och deras familjer. Sedan hösten 1997 får familjer som kommer till Ågrenska på en vistelse bjuda med sig sk kringpersonal, dvs personal som arbetar med barnen på hemorten. Personalen får tillsammans med föräldrarna information om diagnosen ur bla. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelser av särskildaundervisningsgrupper : En intervjustudie från mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Marcus Franzén; [2023]
  Nyckelord :Elevröster; En skola för alla; Exkludering; Inkludering; Specialpedagogik; Stigma; Stämplingsteori;

  Sammanfattning : Franzén, M. (2022). Erfarenheter från särskilda undervisningsgrupper -En intervjustudie med elever på mellanstadiet. (Experiences from special education groups – An interview study with students in middle school). LÄS MER

 4. 4. Skriftliga broar : Ett arbete om lärarnas skriftliga veckoinformation till vårdnadshavare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lova Hedin; [2023]
  Nyckelord :Communication teachers and guardians; written communication teachers and guardians; weekly letters in school; teachers and guardians in cooperation; information design; human centered design; Kommunikation lärare och vårdnadshavare; skriftlig kommunikation lärare och vårdnadshavare; veckobrev; lärare och vårdnadshavare i samverkan; informationsdesign; människocentrerad design;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att bidra med kunskap till lärare om hur de kan designa den skriftliga informationen som skickas på en veckobasis till vårdnadshavare, så att chanserna ökar att den blir läst. Arbetet har en kvalitativ ansats där en litteraturstudie, intervjuer och en observation används som metoder för empiri-insamlingen. LÄS MER

 5. 5. Problematisk skolfrånvaro: Skolrepresentanternas röst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Wilma Bergman; Anna Marklund; [2023]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; skolk; problematisk skolfrånvaro; samverkan; Bronfenbrenner.;

  Sammanfattning : I Sverige omfattas alla elever från förskoleklass till årskurs nio av skolplikt, men ändå har många elever hög frånvaro. Problematisk skolfrånvaro är ett globalt samhällsproblem som kan ge allvarliga konsekvenser för eleven både nu och i framtiden, vilket dessutom leder till stora samhällskostnader. LÄS MER