Sökning: "skolsköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade ordet skolsköterska.

 1. 1. Hälsobesök och viktförändringar hos skolbarn : En registerstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mirzeta Solo Nasic; Sali Odicho; Malin Palm; [2020]
  Nyckelord :BMI; Nursing; Overweight; Registry Study; School Nurse; BMI; Omvårdnad; Registerstudie; Skolsköterska; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett globalt växande problem och orsakerna är många. Över många decennier har viktförändringen hos barn och ungdomar sett olika ut; den har varit mest stigande men periodvis stannat av. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med sexuell hälsa : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Danielsson; Annie Wallenrud; [2020]
  Nyckelord :district nurse; increase competency; school health service; sexual health; distriktssköterska; elevhälsa; kompetenshöjning; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Inom skolsköterskans arbetsfält ingår hälsofrämjande arbete med sexuell hälsa. I utbildningen till skolsköterska saknas antingen ämnet helt eller ges bristfälligt. Kunskap kring sexuell hälsa samt utformningen av det hälsofrämjande arbetet inhämtas istället via vidareutbildning som arbetsplatsen erbjuder. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av högstadieelevers ensamhet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linnéa Lidman; Marit Roddar; [2020]
  Nyckelord :Loneliness; personcentred care; qualitative content analysis; school nurse; young students; Ensamhet; högstadieelever; kvalitativ innehållsanalys; personcentrerad vård; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet definieras som en tillvaro utan gemenskap och trygghet. Ibland är ensamheten självvald. Det finns olika faktorer som har betydelse för elevers upplevelse av ensamhet. Skolsköterskan har en viktig roll med att uppmärksamma, arbeta förebyggande, hälsofrämjande så väl som att stötta elever som känner sig ensamma. LÄS MER

 4. 4. Elevhälsans medicinska insats : Grundskole-och gymnasieelevers självskattade nöjdhet med de tjänster som verksamheten erbjuder i en kommun i södra Sverige.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Magnusson; Johanna Ottosson; [2020]
  Nyckelord :Patient cetered care; PREM; Quantitiv method; School Nursing; Systematic Quality work; Kvantitativ metod; Personcentrerad vård; PREM; Skolsköterska; Systematiskt förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en del av elevhälsan som verkar för att elever ska uppnå utbildningsmålen. Inom EMI arbetar skolsköterskor vilka arbetar sjukdoms- och hälsoförebyggande. Ett systematiskt kvalitetsarbete genererar god vårdkvalitet. Det saknas forskning i hur EMI upplevs ur elevens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Elefanten i rummet : porrens generation : En kvalitativ studie om hur några högstadieskolor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning samt hur hantera de frågor kring nätpornografi?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Daniela Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Online pornography; sex and cohabitation; gender equality; digitisation; equivalent schooling; Porr; nätpornografi; sex- och samlevnadsundervisning; jämställdhet; digitalisering; likvärdig skolutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Debatten om att införa ett porrfilter i skolor är i dagsläget starkt polariserad. Frågan om huruvida porrkonsumtion kan påverka människors beteende och inte minst sexuella föreställningar hos ungdomar är något som oroar flera. LÄS MER