Sökning: "skolsköterskan diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden skolsköterskan diabetes.

 1. 1. Övervikt : Ett känsligt ämne för skolsköterskan att beröra

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Helena Hultin; Sara Israels; [2022]
  Nyckelord :Health promotion; lifestyle; school nurse; overweight; Skolsköterska; hälsofrämjande; levnadsvanor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med övervikt är något som ökar i Sverige och i världen. Ett barn med övervikt har större risker att senare i livet drabbas av ett flertal sjukdomar, som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför viktigt att sätta in resurser tidigt för att motverka övervikt. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med överviktiga barn – underlättande och försvårande faktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Gabriella Arena; Linda Wallin; [2020-11-24]
  Nyckelord :Barn; barriärer; facilitatorer; fetma; litteraturöversikt; skolsköterska; ungdomar; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är något som ökar runt om i världen till följd av en allt mer stillasittande tillvaro samt ett förändrat kostintag. Övervikt och fetma ökar risken för följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Forskning visar även på att risken för fetma ökar ifall personen varit överviktig redan som barn. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar skolsköterskans arbete gällande barn med övervikt eller fetma : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anette Martinsson; Susanne Sundvall; [2019]
  Nyckelord :adolescents; children; experience; obesity; overweight; school nurse; barn; fetma; skolsköterskor; ungdomar; upplevelse; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnfetma är ett växande, globalt problem och en av de mest allvarliga folkhälsoutmaningar som funnits under detta århundrade. Barn med övervikt/fetma löper risk för utanförskap och ökad risk att utveckla följdsjukdomar som exempelvis hjärtsjukdomar, stroke och diabetes senare i livet. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar, diabetes mellitus typ 1 och ätstörningar : En kunskapsöversikt för skolsköterskors hälsofrämjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Lindström; Ulrika Raftheim; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; diabetes mellitus type 1; eating disorders; literature review; school nurse; Diabetes mellitus typ 1; litteraturöversikt; skolsköterska; ungdomar; ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn och ungdomar och de med diabetes mellitus typ 1 har en ökad risk att drabbas av ätstörningar. Skolsköterskan träffar dessa ungdomar inom skolan och deras uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt ge stöd till eleven i det dagliga livet. LÄS MER

 5. 5. Man vinner ingenting på att vara för tuff – Skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera med föräldrar till barn med övervikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Eriksson; Sanna Müller; [2018-11-29]
  Nyckelord :familjecentrerad omvårdnad; föräldrar; kommunikation; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av övervikt har ökat globalt hos både barn och vuxna. I Sverige har vart femte barn idag övervikt. Övervikt medför risk för ett flertal sjukdomstillstånd, till exempel diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Skolsköterskor möter i sitt arbete barn med övervikt och dessa barns föräldrar. LÄS MER