Sökning: "skolspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet skolspråk.

 1. 1. Lärarstudenter om språkets roll för andraspråkselevers kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnea Christell-Rose; Marie Strannabjer Melin; [2021-07-06]
  Nyckelord :språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; output; andraspråkselever; skolspråk; ämnesbegrepp; pandemirestriktioner.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa i vilken mån intervjuade lärarstudenter upplever att ett språkochkunskapsutvecklande arbetssätt praktiserats vid de grund- eller gymnasieskolor de gjort sinverksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet konkretiseras i tre frågeställningar: Vilken rollupplever studenterna att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt haft på de skolorstudenterna gjort sin VFU och i studenternas lärarutbildning? Vilka behov av språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt har studenterna upplevt under sin praktik? och På vilket sättupplever studenterna att ett strukturerat sätt att använda interaktion och samtal i undervisningenpåverkats av pandemirestriktionerna? Studiens resultat baseras på gruppintervjuer med tiostudenter från Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet i Västsverige. LÄS MER

 2. 2. Vardagsspråk och skolspråk : En läromedelsanalys av språket i matematikböcker för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elias Hansson; Hanna Melin; [2021]
  Nyckelord :Vardagsspråk; Skolspråk; Den proximala utvecklingszonen; Matematik; Läromedelsanalys; Lågstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling inom SO-undervisning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Albana Shala; Linda Shala; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; nyanländ; modersmålsundervisning; SO-undervisning; språkkunskaper; språkutveckling; ämnesbegrepp; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Migrationskrisen som inträffade hösten år 2015, flydde över en miljoner människor till Sverige för att söka asyl på grund av oroligheter i hemlandet (Utredningen om migrationsmottagandet, 2015). Sedan den stora migrationskrisen i Sverige år 2015 har många människor under de senaste åren invandrat till Sverige. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga pedagogers uppfattningar om barns utveckling av det svenska språket och sitt modersmål i förskolan : En fråga om kompetens eller språkmatchning?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskapLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Agnes Ringia Vallin; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; flerspråkiga pedagoger; vardagsspråk och skolspråk; förskolan; socialkonstruktivistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Fokus i denna studie är riktat mot flerspråkiga pedagogers uppfattningar om barns utveckling av det svenska språket och sitt modersmål i förskolan. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Talspråket - dagens nya skriftspråk? : Skriver elever såsom de talar? En kvalitativ studie om några lärares syn på elevers talspråkliga inslag i skriftspråket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Salam Rabie Salim; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; digitalisering; skolspråk; skriftspråk; talspråk; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några ämneslärare i svenska på gymnasiet anser att elevernas talspråk influerar skriftspråket. Fem intervjuer har genomförts med ämneslärare i svenska språket. LÄS MER