Sökning: "skolsvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet skolsvårigheter.

 1. 1. “Jag har alltid varit så kluven inför det här beslutet ”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annika Fredén; Lisa Glans; [2021-06-21]
  Nyckelord :särskild undervisningsgrupp; skolsvårigheter; problematisk lärandesituation; inkludering; exkludering; uppfattningar; relationer; sårbarhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med utökad kunskap i arbetet med elever i behov av särskilt stödmed fokus på särskild undervisningsgrupp. Studien ämnade undersöka elevernas ochföräldrarnas tankar och uppfattningar kring att vara placerad/ ha ett barn placerat i särskildundervisningsgrupp och genom detta få en djupare förståelse för skolans uppdrag gentemotelever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar och särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marcus Bäck Hjort; Christian Lindell; [2021-02-26]
  Nyckelord :skolsvårigheter; extra anpassningar; särskilt stöd; ämneslärare; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det är skolans uppgift att anpassa utbildningen så att elever utifrån sina egna förutsättningar ges möjlighet att utvecklas enligt utbildningens mål samt att skolan ska sträva efter att kompensera för eventuella skolsvårigheter inom ramen för ordinarie undervisning. Syftet med denna uppsats är att undersöka högstadie- och gymnasieämneslärares förståelse av skolsvårigheter samt därtill relaterat arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Det var skolan som duckade och blundade : Vårdnadshavares upplevelser av delaktighet vid utformningen av extra anpassningar och särskilt stöd.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annlis Modig; Mikaela Larsson; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; lärare; skolsvårigheter; specialpedagogik; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : När ett barn befinner sig i skolsvårigheter visar forskning att vårdnadshavare ofta upplever orooch stress vilket kan leda till en ansträngd relation mellan hemmet och skolan. Långt ifrån allabarn i skolsvårigheter har en diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vilket kanmedföra att vårdnadshavare och skolan saknar en förklaring till barnets svårigheter. LÄS MER

 4. 4. Speciallärarrollen i förskoleklass : En intervjustudie med läs- och skrivutvecklingsarbetet i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therese Klefbom; Maria Ahlgren; [2021]
  Nyckelord :förskoleklass; kartläggning; tidiga insatser; läs- och skrivutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få ökad kunskap om speciallärarens roll i arbetet med läs- och skrivutveckling i förskoleklass. Detta undersöktes utifrån speciallärares beskrivningar av ett specifikt kartläggningsmaterial, relaterat till språkutveckling i förskoleklass. LÄS MER

 5. 5. En skola för alla?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lisa Björklund; Amine Bilginer; [2021]
  Nyckelord :sensorisk bearbetning; autismspektrumtillstånd; skola; PEOP-modellen; aktivitetsutförande; delaktighet; välbefinnande; arbetsterapi sensory processing; Autism Spectrum Disorder; school; PEOP Model; occupational performance; participation; well-being; occupational therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av individer med autismspektrumtillstånd (AST) har svårigheter att tolka och bearbeta sensoriska intryck. När ett barns förmåga att bearbeta sensoriska intryck inte matchar kraven i miljön blir skoldagen en stor utmaning. LÄS MER