Sökning: "skolsvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet skolsvårigheter.

 1. 1. Extra anpassningar och särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marcus Bäck Hjort; Christian Lindell; [2021-02-26]
  Nyckelord :skolsvårigheter; extra anpassningar; särskilt stöd; ämneslärare; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det är skolans uppgift att anpassa utbildningen så att elever utifrån sina egna förutsättningar ges möjlighet att utvecklas enligt utbildningens mål samt att skolan ska sträva efter att kompensera för eventuella skolsvårigheter inom ramen för ordinarie undervisning. Syftet med denna uppsats är att undersöka högstadie- och gymnasieämneslärares förståelse av skolsvårigheter samt därtill relaterat arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Diagnostiska läs- och skrivprov Bedömning som formar lärandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Loustalot-Forest; [2020-01-16]
  Nyckelord :Diagnostiska läs- och skrivprov; DLS; formativ bedömning; formativ utvärdering; forma lärandet; prov; läs- och skrivscreening; läsprov;

  Sammanfattning : DLS - diagnostiska läs- och skrivprov är ett frekvent använt screeningmaterial som köps in av skolor för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga på grupp- och individnivå. Det är normrelaterade, standardiserade prov som tillåter jämförelser eftersom proven har prövats ut på en stor grupp jämnåriga. LÄS MER

 3. 3. En livsberättelse om skolgången för en person med PAN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helén Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Livsberättelse; PANS; PANDAS; skolgång; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractSandberg, Helén (2020). En livsberättelse om skolgången för en person med PANS. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Åtgärdsprogram upprättade på lämliga nivåer : En intervjustudie med speciallärare och specialpedagogers arbete med åtgärdsprogram på nivåer som grupp- och organisationsnivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ann Andersson; [2020]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; särskilt stöd; special needs special education;

  Sammanfattning : Åtgärdsprogram ska upprättas i skolan för de elever som är i behov av särskilt stöd. I åtgärdsprogrammen ska åtgärder framskrivas på olika nivåer såsom individ, -grupp-och organisationsnivå. Det som framgår i forskningen är att åtgärder upprättas mest på individnivå och åtgärder på grupp-och organisationsnivå uteblir. LÄS MER

 5. 5. "När funkar det i skolan?" : en kvalitativ studie om vad elever uppfattar vara bra stöd vid skolsvårigheter

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Charlotte Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :students’s perspective; disability; special support; salutogenes; health enhancement; school health team; security and well-being; involvement; autonomy; belonging; meaningfulness; elevperspektiv; funktionsnedsättning; särskilt stöd; hälsofrämjande; salutogenes; elevhälsa; förväntningar; trygghet och trivsel; deltagande; autonomi; tillhörighet; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Aktuella studier visar att risken för psykisk ohälsa är större för människor som inte fullföljer gymnasiestudier. I Sverige saknar en fjärdedel av högstadieeleverna betyg i något eller flera ämnen och är därmed inte behöriga till gymnasiet. LÄS MER