Sökning: "skoog skoog"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden skoog skoog.

 1. 1. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av den fysiska handeln. En kvalitativ studie om hur butiker inom sällanköpsvaruhandeln använder & uppfattar tekniska analysverktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Skoog; Marie Ryman; [2022-02-16]
  Nyckelord :digitalisering; fysiska butiker; analysverktyg; kamerateknik; omnichannel;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur tekniska analysverktyg används och uppfattas av respondenter inom sällanköpsvaruhandeln. Ett möjligt analytiskt verktyg är en kamerateknik som kan omvandla konsumentbeteende till statistik. LÄS MER

 3. 3. Ofrivillig ensamhet bland äldre - Ur ett kommunalt planeringsperspektiv

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Annie Skoog; Sara Poppler Carredano; [2022]
  Nyckelord :Ensamhet; ofrivillig ensamhet; äldre; äldrevänligt; åldrande; åldersvänligt; stadsplanering; fysisk planering; kommunal planering; planprocessen; översiktsplan; detaljplan;

  Sammanfattning : Andelen äldre växer i takt med befolkningsökningen i världen och i Sverige, åldersgruppen 75-80 år eller äldre är en av de grupper som är överrepresenterade bland de som upplever ensamhet. Samtidigt tyder forskning på att faktorer i den fysiska miljön kan motverka ensamhet, vilket har gjort att ofrivillig ensamhet bland äldre varit av intresse att undersöka ur ett svenskt planeringsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar hybridarbete anställda i en projektorganisation? : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Andreas Skoog; Markus Lindqvist; Simon Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :Hybridarbete;

  Sammanfattning : Since the end of the pandemic companies and organizations are asking themselves how to conduct business in the future. Many of them reaches conclusion that a hybrid work model is the way to go forward. To successfully manage this working model companies may face different types of challenges. LÄS MER

 5. 5. Alla ska med! : Hur en förändring med medarbetarinvolvering går till ur ett nyinstitutionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Ocklind; Filip Silva Skoog; [2022]
  Nyckelord :Förändringsarbete; Medarbetarinvolvering; Nyinstitutionellt perspektiv;

  Sammanfattning : Förändringsarbeten har potentiellt stor påverkan på personalens mående på företag, därför är det av stor vikt att veta hur de ska drivas för att de ska få önskad effekt. Syftet med den här studien är att fånga upp eventuella skillnader i medarbetares uppfattning av involvering i ett ledningsdrivet förändringsarbete i en stor hierarkisk organisation samt att bidra med kunskap om hur de centrala nyinstitutionella begreppen legitimitet, myter, särkoppling och ceremonier kan förklara ett sådant förändringsarbete. LÄS MER