Sökning: "skriftlig examination"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden skriftlig examination.

 1. 1. Reducing the Gap Between Oral and Written Assessment : A Comparison of How Teachers Assess Podcasts and Written Solutions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Tim Palm; Daniel Ulriksson; [2021]
  Nyckelord :podcast; student-generated podcast; podcast in school; assessment; teachers; podcast versus written; written assessment; ed-tech; podcast; elevproducerad podcast; podcast i skola; bedömning; lärare; podcast mot skrift; skriftlig examination; ed-tech;

  Sammanfattning : Prior to writing our thesis, a course at the Royal institute of technology allowed alternative methods to present our knowledge. We decided to create a podcast. During the process of creating the podcast we started discussing how the examiner would assess this compared to our peers creating written solutions. LÄS MER

 2. 2. Vikten av patientinformation inför en MR-undersökning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Helena Alexandersson; Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Magnetic resonance imaging; questionnaires; communication; patient; information; appointment letter; experience; Professional patient relation; Magnetkameraundersökning; frågeformulär; kommunikation; patient; information; mötesbrev; erfarenhet; personal-patient relation;

  Sammanfattning : Inledning: Bristfällig information till patienterna inför en MR-undersökning kan leda till att patienterna blir nervösa, stressade och känner obehag och därmed uteblir från bokade tider eller väljer att avbryta sina undersökningar i förtid. Med en tydlig information till patienten innan MR-Kaundersökningen startar ökar det patientens förståelse inför besöket. LÄS MER

 3. 3. Med rötter i två länder - : En kvalitativ studie bland äldre assyriska kvinnors beskrivning av aktiviteter i det dagliga livet.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Mariana Isa; Silene Isabel Palomino Casseres; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Immigration; Kvinnor; ValMo- modellen; Aktivitetsvärde.;

  Sammanfattning : Background: The Assyrians are a minority group from Iraq who were forced to emigrate to various countries in the world because of war and oppression. The first Assyrians came to Sweden in 1967. They had to abandon learned social norms, culture, and language as they tried to adapt to a new foreign country. LÄS MER

 4. 4. Bedömning i pandemins tid : Gymnasielärares erfarenheter av formativ bedömning och examination i svenskämnet under coronakrisen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Alexander Arnberg; [2020]
  Nyckelord :coronavirus; distansundervisning; formativ bedömning; gymnasiet; svenskämne; examination; CMC; FTF; respons;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur fyra gymnasielärare i svenska arbetade med formativ bedömning samt examination under utbrottet av Covid-19 våren 2020. Studien består av fyra nätbaserade intervjuer med verksamma svenskämneslärare i syfte att ta reda på hur de upplevde sin hantering av formativ bedömning och examination av elever i samband med den rådande coronakrisen. LÄS MER

 5. 5. Stress inför examination : En kvantitativ studie bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Greta Karlsson; [2019]
  Nyckelord :age; stress experience; students; oral examination; written examination; muntlig examination; skriftlig examination; stressupplevelse; studenter; ålder;

  Sammanfattning : Stress är ett vanligt förekommande problem som drabbar många individer. Bland studenter upplever ungefär en tredjedel stress. Stress kan uppstå i olika situationer och för studenter kan en sådan situation vara förberedelse inför examination. LÄS MER