Sökning: "skriftlig produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden skriftlig produktion.

 1. 1. Bland amöbor, kameleonter och zebror - En kvalitativ studie av konkretiseringar i lärandematriser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Ericson; Teresia Persson; [2018]
  Nyckelord :gymnasieskolan; konkretisering; kunskapskrav; lärandematris; skriftlig produktion; svenska; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur svensklärare uppger att de konkretiserar målen och kunskapskraven som rör skriftlig produktion för elever i svenska 3. Undersökningen ger underlag för diskussion om lärandematrisers vara eller icke-vara i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Lärare lär varandra lära- en kvalitativ studie om lärares inställning till sambedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :My Persson; Beatrice Aguilar; [2018]
  Nyckelord :elevers skrivutveckling; formativ och summativ bedömning; kvalitativa intervjuer; likvärdighet; lärares perspektiv; sambedömning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att skapa förståelse för lärares inställning till sambedömning och vilka faktorer som kan påverka inställningen. Undersökningen ämnar också att undersöka vad lärare kan se för syfte med sambedömning och utifrån detta föra en diskussion om hur och varför sambedömning genomförs i skolan. LÄS MER

 3. 3. Processbarhetsteorin som kartläggningsverktyg : En jämförande studie om SFI-elevers implicita och explicita grammatiska kunskaper 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Processbarhetsteorin; implicit kunskap; explicit kunskap; interimspråk; processning; språklig produktion;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes de implicita och explicita kunskaperna hos 26 SFI-elever på C- och D-nivå för att jämföra huruvida dessa skilde sig åt angående grammatisk processningsnivå. Genom en skriftlig produktion utifrån ett förangivet bildmaterial och ett grammatikalitetsbedömningstest analyserades resultaten utifrån processbarhetsteorin. LÄS MER

 4. 4. Undervisning om strategier i moderna språk. Några gymnasielärares arbete med och syn på strategier i franska.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :franska; inlärningsstrategier; kommunikationsstrategier; kvalitativ intervju; moderna språk; undervisning;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om lärares undervisning om språkliga strategier i ämnet franska på gymnasiet. Syftet är att undersöka hur några lärare undervisar om strategier och vilken betydelse man anser att strategieundervisningen har. LÄS MER

 5. 5. Kollokationer på målspråket franska: : Analys av vokabulärtester i jämförelse med skriftlig produktion på steg 4 i moderna språk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Jakobs; [2016]
  Nyckelord :Lexikaliserade ordförbindelser; kollokationer; främmandespråksinlärning; elevproduktion;

  Sammanfattning : This paper uses a task-based approach in an attempt to investigate the availabilty and use of collocations in high school students studying French at an intermediate level. Collocations, i.e. arbitrarily restricted lexeme combinations, are assumed to play a major role in language processing and use. LÄS MER