Sökning: "skriftspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet skriftspråk.

 1. 1. Som om blev bleve blir : Om komparativa konditionala bisatsers variation och förändring i verbform och inledare under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Adam Johansson; [2023]
  Nyckelord :1900-talssvenska; komparativa konditionala bisatser; konjunktiv; som att; som om; språkförändring; tempusförskjutning;

  Sammanfattning : De komparativa konditionala bisatserna kännetecknas av två stora förändringar under 1900-talet: dels börjar tempusförskjutningen försvinna på allvar, dels får inledaren som om allt hårdare konkurrens av som att. Denna uppsats syftar därför till att kartlägga komparativa konditionala bisatsers variation och förändring i verbform och inledare under 1900-talet. LÄS MER

 2. 2. Att mäta progression i svenska som andraspråkstexter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Janna Aanstoot; [2023]
  Nyckelord :L2; skriftspråk; svenska som andraspråk; syntaktisk komplexitet; bisatskvot;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera hur texter skrivna av studenter i svenska som andraspråk på B-nivå förändras kvantitativt och kvalitativt över tid under sina studier vid Korta vägen, en uppdragsutbildningpå universitet och studieförbund beställd av Arbetsförmedlingen. Nio deltagare producerade en text i början av utbildningen och en i slutet av utbildningen och dessa texter analyserades med avseende på totalt antal ord, medellängd på meningarna (ord/mening = MLM), kvotbisatser vs huvudsatser samt andel felaktiga och svårbedömda satser. LÄS MER

 3. 3. Skriftspråk i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare kan arbeta för att barn ska utveckla ett intresse för skriftspråk i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Munklinde; Malin Pettersson; [2023]
  Nyckelord :förskollärare; sociokulturell teori; skriftspråk; miljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar för att barn ska utveckla ett intresse för skriftspråk. För att få svar på hur förskollärare beskriver att de arbetar har vi använt oss av en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. Studien innefattar intervjuer av åtta förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Skriftlig språkutveckling i svenska hos ungdomar som är födda och bosatta i utlandet med engelska och svenska som L1. En frekvensanalysstudie

  Master-uppsats,

  Författare :Regina Harkin; [2022-12-05]
  Nyckelord :skriftlig språkutveckling; frekvensanalys; heritage language; kompletterande svenskundervisning i utlandet; svenska som andraspråk; transfer;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att med s. k. frekvensanalys undersöka på vilket sätt två elevers skriftliga språk i svenska utvecklades under en period på två år och fem månader. LÄS MER

 5. 5. Återkoppling som möjlighet och utmaning : En kvalitativ studie om gymnasielärares uppfattning om återkoppling som strategi för att utveckla elevens skriftspråkliga kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Carlsson; [2022]
  Nyckelord :assessment; assessment for learning; feedback; students´ texts; formative assessment; writing skills; written language; bedömning; återkoppling; elevtexter; formativ bedömning; skrivutveckling; skriftspråk;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att studera hur lärare arbetar med återkoppling för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper i förhållande till kunskapskrav. Ett delsyfte är att även undersöka vilka möjligheter och utmaningar lärarna ser med återkoppling på elevtexter som strategi för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper. LÄS MER