Sökning: "skriftspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet skriftspråk.

 1. 1. Den 16 war iag och hälsa på dråningen. En diakron studie av pseudosamordning med förstaverbet vara i svenskan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Klas Hjortstam; [2020-09-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har användningen av pseudosamordning med förstaverbet vara kartlagts i ett material bestående av svenskt skriftspråk från tiden 1225 till 1950. Ett antal egenskaper har annoterats i förekomsterna och signifikanta förändrings-mönster analyserats. LÄS MER

 2. 2. "Alla kan skriva på sitt sätt" : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barns skriftspråksutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Emma Öjelin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Lek; literacy; skriftspråksutveckling; social språkmiljö; undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pedagogers erfarenheter av att arbeta med skriftspråk i förskolan och hur pedagoger genom material och miljö i leken kan främja barns skriftspråksutveckling. Den teoretiska utgångspunkten för studien vilar på det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 3. 3. Autism och läsförståelse : - Erfarenheter, utmaningar och strategier ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Carle; Ewa Edström Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; främja läsförståelse; läsförståelsestrategier; svårigheter läsförståelse; utmaning i skolmiljö.;

  Sammanfattning : Forskning har visat på att det är av största vikt att ha ett utvecklat tal- och skriftspråk för att klara av dagens samhälle. En viktig färdighet i grundskolan är läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Dialektanvändning i informellt internetspråk hos dialekttalare i Öckerö kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Julia Zsiga; [2020]
  Nyckelord :sociala medier; internetspråk; skriftspråk; dialektanvändning; talspråk; sociolingvistik; dialekt; ömål; bohuslänska; dialektutjämning; ortografi;

  Sammanfattning : Internetspråk är en skriftform som ligger mellan konventionellt skriftspråk och talspråk. I internetspråk används delvis talspråklig ortografi vilket exempelvis syns i användningen av dialektala drag. Mitt syfte var att undersöka dialektala drag i informellt internetspråk (exempel SMS). LÄS MER

 5. 5. Ett utvecklat ordförråd: med högläsning som en didaktisk metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kristin Forsström; Rebecca Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Elev; högläsning; lärare; ordförråd; ordinlärning; read aloud; språkutveckling; vocabulary;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudies syfte är att ta reda på vad forskning säger om hur lärare använder sig av högläsning i svenskämnet som en didaktisk metod och hur detta påverkar elevers ordförråd. Högläsning kan ske på olika sätt men i detta fall menas det att en person så som en lärare läser upp en bok eller en text högt. LÄS MER