Sökning: "skriftspråksutveckling i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden skriftspråksutveckling i förskolan.

 1. 1. "Alla kan skriva på sitt sätt" : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barns skriftspråksutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Emma Öjelin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Lek; literacy; skriftspråksutveckling; social språkmiljö; undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pedagogers erfarenheter av att arbeta med skriftspråk i förskolan och hur pedagoger genom material och miljö i leken kan främja barns skriftspråksutveckling. Den teoretiska utgångspunkten för studien vilar på det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Barns språkutveckling : Förskolepersonals arbete för att utveckla barns språk i förskoleåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Izabelle Burton Lillbacka; [2019]
  Nyckelord :förskola; skriftspråk; språkutveckling; förskolepersonal; litteracy; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att skapa djupare förståelse för hur förskolans personal arbetar för att stödja barn i deras språk-och skriftspråksutveckling. I undersökningen har åtta förskolepersonal svarat på frågor i form av intervjuer. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Vägar till skriftspråket : 1-3åringars tillgång till och intresse för skriftspråk i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carolina Bertilsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; 1-3åringar; skriftspråk; pedagogisk miljö; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur två förskolepedagoger resonerar kring de yngsta barnens (1-3 år) tillgång till och intresse för skriftspråket. Detta för att skapa större kunskap om 1-3åringars skriftspråksutveckling och synliggöra den kompetens som finns hos de allra yngsta på förskolan. LÄS MER

 4. 4. Barns tidiga läs- och skrivutveckling : varför och hur används Före Bornholmsmodellen i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Eriksen; Anna Bergfors; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; skriftspråksutveckling; språkutveckling; literacy; Före Bornholmsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på förskollärares motiveringar till varför de använder sig av Före Bornholmsmodellen i förskolan och hur de motiverar arbetet med materialet för att främja barns tidiga läs- och skrivutveckling. En kvalitativ studie i form av intervjuer har gjorts, för att besvara studiens forskningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Förskollärarperspektiv på barns skrivande i förskolan : -      Utifrån ett förstärkt uppdrag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Susann Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Pre-school children writing; cognitive development; interplay; experiencing; meaning making; lifeworld; Förskolebarns skrivande; kognitiv utveckling; samspel; erfarande; meningsskapande; livsvärldar;

  Sammanfattning : Studien har fokus på hur ett antal förskollärare tolkar sitt uppdrag när det gäller barns skriftspråkande i förskolan. De två problemformuleringen är följande; Hur tolkar ett antal förskollärare sitt uppdrag när det gäller barns lärande och villkor av skriftspråket? Hur ser ett antal förskollärare på sina förutsättningar att stödja barns skrivande med utgångspunkt i att barn är meningsskapande i sitt sätt att använda skriftspråket? Det teoretiska ramverket utgörs av tre förekommande perspektiv eller synsätt på barns skriftspråksutveckling. LÄS MER