Sökning: "skriftsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet skriftsystem.

 1. 1. On the Use of Katakana in a Modern Japanese Essay

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johan Hagerborg; [2020-03-20]
  Nyckelord :japanska; Japanese; katakana; skriftsystem; writing system; modern skönlitteratur; modern fiction; novell; essay;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to carry out a pilot investigation on the use of katakana ina modern Japanese essay, and to compare how the usage of katakana differs between dailynewspaper and a modern essay. Among the words written in katakana, special focus wasgiven to the higairaigo, which are normally written in kanzi or hiragana. LÄS MER

 2. 2. Somaliska med arabisk skrift – en språkhistorisk studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ahmed Sheikh; [2020-02-04]
  Nyckelord :arabiska; somaliska; arabiska; skriftsystem; ajami; wadaad; arabisk skrift;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man har skrivit somaliska texter med arabisk skrift. Två konsonantfonem, /g/ och /ɖ/ och fyra vokalfonem, /ɛ/, /ɛː/, /o/ och /oː/ finns i somaliska men inte i arabiska. LÄS MER

 3. 3. Hur associationer mellan typsnitt och icke-språkliga ljud påverkas av kultur och modersmål

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Ekaterina Kretiv; [2020]
  Nyckelord :Cross-sensory associations; Japanese writing system; Latin alphabet; sound symbolism; typeface personality; japanska skriftsystem; korssensoriska associationer; latinska alfabetet; ljudsymbolism; typsnittets personlighet;

  Sammanfattning : Studien genomfördes för att undersöka om associationer mellan utformningen av typsnitt i latinska alfabetet och i japanska skriftsystem och icke-språkliga ljudstimuli. Ytterligare syfte var att undersöka om associationerna påverkas av modersmål och kultur hos respondenter. LÄS MER

 4. 4. Tvåspråkighet och läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hatixhe Arif; Randa Fawaz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att sammanställa vad tidigare forskning har visat om de utmaningar som finns med att identifiera och bedöma läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi hos tvåspråkiga elever. Genom en systematisk litteraturstudie undersöks hur läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever kan identifieras samt vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att göra en tillförlitlig bedömning av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi hos tvåspråkiga elever. LÄS MER

 5. 5. Penseldrag i marginalen : Elektronisk publicering av japanskspråkiga texter och deras textualitet

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :André Jernung; [2015]
  Nyckelord :digitalisering; elektronisk publicering; elektroniska textarkiv; japanska språket; litteratur och teknik; märkspråk; texttradering; östasiatiska skriftsystem;

  Sammanfattning : The omnipresence of electronic texts in our time warrants questions about the power to define what text really is, now held by technology — the textuality and representational qualities of digitized texts are undoubtedly influenced by the technological frameworks that decide their possible content and form, making the issue a point of interest for LIS and the digital humanities. This thesis explores the effects of commonly applied technology and practices in electronic publishing of Japanese language texts. LÄS MER