Sökning: "skriva en uppsats om sig själv"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden skriva en uppsats om sig själv.

 1. 1. Enspråkig monokulturell norm eller vithetsnorm? : En studie av interkulturell pedagogik i relation till kritisk ras- och vithetsforskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Berg Axelsson; [2019]
  Nyckelord :interkulturell pedagogik; monokulturell norm; enspråkig norm; ras; rasifiering; rasism; vithet; vithetens hegemoni; SVA;

  Sammanfattning : Fokus i denna uppsats är relationen mellan tre forskningsfält: svensk kritisk ras- och rasismforskning, den interkulturella pedagogiken respektive forskning på ras i utbildning och SLA. Syftet med uppsatsen är att utforska konstruktiva förbindelser mellan dessa forskningsfält och inom dem centrala begrepp, vilket görs genom en diffraktiv läsning av ett urval av svensk kritisk ras- och rasismforskning, två verk om interkulturell pedagogik samt ett urval av svensk och internationell forskning på ras i andraspråksutbildning. LÄS MER

 2. 2. Jag jobbar som vanligt fast på surfplatta En studie om hur meningsfull den digitala lärresursen På Riktigt är för elevers lärande.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Sjöholm Skarin; [2016-09-14]
  Nyckelord :På Riktigt; digitala lärresurser; digitala läromedel; digitala verktyg; undervisning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : The research in this essay focus on På Riktigt, which is a digital learning resource produced by Lin Education. The aim for the study is to investigate how meaningful På Riktigt is for the students learning. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsteori om estetisk praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Hannes Rydell; [2015]
  Nyckelord :yrkeskunnande; essä; kunskapsteori; tyst kunskap;

  Sammanfattning : En maskin för tanken Att skriva akademisk essä är balansgång. Essäskrivaren använder det essäistiska temperamentet, där den undersökande tanken tar skrivandet till hjälp. Jay Richards formulerar sig om romanen som: ”A machine to think with”.1 Detta är sant också för essän. LÄS MER

 4. 4. I behov av stöd : Några elevers upplevelser av stöd i läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Birgitta Larnefeldt; [2015]
  Nyckelord :Särskilt stöd; elevers upplevelser; åasikter; specialundervisning; grundskola; högstadium; dyslexi och integrering;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av vikten av elevers delaktighet är syftet med denna uppsats att undersöka hur elever på högstadiet som får stöd i sin läs- och skrivutveckling beskriver sitt stöd och sin skolsituation. Undersökningen är en kvalitativ studie som bygger på en fenomenografisk metod där intervjuer av tre elever vid ett högstadium i Stockholmsområdet utförts. LÄS MER

 5. 5. Jag försöker att inte köna barnen på min förskola : En diskursanalytisk studie om normkritiskt pedagogiskt arbete i förskola

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :normkritisk pedagogik; förskola; intersektionalitet; queerteori; diskursanalys; normer; pedagogik; heteronormativitet; likabehandling; normkritik; förskolepedagogik; pedagogik förskolan Sverige;

  Sammanfattning : Startpunkten för denna masteruppsats var mina egna erfarenheter av att ha försökt arbeta med normkritisk pedagogik i förskolan och de funderingar, möjligheter och hinder jag då mötte. Det tycks som att det är lättare att skriva om och tänka kring dessa frågor än att faktiskt själv genomföra dem i praktiskt pedagogiskt arbete. LÄS MER