Sökning: "skrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 722 uppsatser innehållade ordet skrivande.

 1. 1. ”Sanningen” om den skrivande kvinnan. Makt och sanningsetablerande i den svenska 1930-talspressen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :David Andersson; Frida Svensson; [2019-05-06]
  Nyckelord :Kvinnliga författare; 1930-talet; diskursanalys; hegemoniska diskurser; Female writers; 1930’s; discourse analysis; hegemonic discourses;

  Sammanfattning : This essay intends to study how the established truths in society about female writers in the swedish 1930’s were created by the members of the press, and how the different truths interacted contextually. The portraying of the writers in the newspapers reviews is therefore essential to the essay. LÄS MER

 2. 2. Ett fredat rum – icke-publicerade författares upplevelser av skrivandets psykologiska betydelse

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Donia Shalabi; [2019-03-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning. Syftet med studien var att bland icke-publicerade författareutforska det skrivande rummet och dess psykologiska betydelse för derasinre värld. Sex deltagare rekryterades och två semistrukturerade intervjuergenomfördes med varje person, vartefter materialet bearbetades genom entolkande fenomenologisk analys (IPA). LÄS MER

 3. 3. Vilka olika faktorer påverkar elevers motivation och utveckling i skrivande i årskurs 1-3?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Heiming Strömbäck; Hellvi Toresson; [2019]
  Nyckelord :skrivutveckling; skrivande; självtillit; motivation;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att ta reda på vilka faktorer som motiverar elever att skriva. Vårt resultat är baserad på samlad kunskap från internationella och nationella studier. Resultatet togs fram från källor funna i databaserna Google Scholar, ERIC och Libsearch. LÄS MER

 4. 4. Alternativa verktyg : Läsande och skrivande med teknikens hjälp ur ett inkluderande perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erika Rocksén; Christina Ekenberg; [2019]
  Nyckelord :Alternativa verktyg; inkludering; enkätstudie; intervjustudie; mellan- och högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur alternativa verktyg används i klassrummet och hur vi kan förstå användningen av dessa kompenserande hjälpmedel i förhållande till upplevelser av inkludering. Uppsatsens två delstudier genererade följande resultat: Vid användning av teknik finns möjligheter för elever i läs- och skrivsvårigheter att delta i den vanliga undervisningen på liknande villkor. LÄS MER

 5. 5. ”Så tycktes det mig efteråt.” : En studie av vad det självbiografiska skrivandet kan göra för människans självförståelse och meningsskapande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Matilda Aminder; [2019]
  Nyckelord :självbiografi; skrivande; narrativ; självförståelse; meningsskapande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER