Sökning: "skrivglädje"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet skrivglädje.

 1. 1. Handskrift respektive digital skrift vid skrivinlärning : en studie om lärares förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Åsa Winsa; [2021]
  Nyckelord :ASL; handwriting; teachers approach; early writing learning; ASL; handskrift; lärares förhållningssätt; tidig skrivinlärning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att genom en kvalitativ metod undersöka hur lärare relativt deras utbildningsbakgrund och erfarenhet av skolpraktik beskriver balansen mellan handskrift respektive datorskrift i tidig skrivundervisning, och med detta bidra till befintlig forskning inom området. Tre forskningsfrågor har formulerats och för att besvara dem har jag i datainsamlingen använt mig av semistrukturerade individuella intervjuer med utbildade yrkesverksamma lärare. LÄS MER

 2. 2. Hur används digitala verktyg i undervisningen? : En kvalitativ studie som belyser lärares perspektiv på användningen av digitala verktyg för att främja elevers tidiga läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jeanette Winbladh; Hanna Lennström; [2021]
  Nyckelord :läs- och skrivutveckling; läs- och skrivinlärning; digitala verktyg; Vygotskij och sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur några lärare använder digitala verktyg i sin undervisning och hur några lärare anser att användningen av de digitala verktygen främjar elevers tidiga läs- och skrivutveckling i årskurserna 1–3. Vi har valt att använda en kvalitativ metod med skriftliga intervjuer i form av en enkät, då det är informanternas tankar och erfarenheter vi är intresserade av. LÄS MER

 3. 3. Elevers uppfattning om skrivande : En empirisk studie kring skrivglädje

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Moa Palmberg Ingelstam; Sigrid Liljefjord; [2020]
  Nyckelord :Elevperspektiv; högstadiet; projektarbete; skrivande; skrivglädje; skrivundervisning; svenskämnet; texttyper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla förståelse för elevers engagemang i skrivande genom att undersöka högstadieelevers skrivglädje. Genom att ta del av ett skrivprojekt som genomfördes på en högstadieskola utfördes en elevnära undersökning. LÄS MER

 4. 4. Skrivutveckling i ett kommunikativt samhälle : Vilka skriftliga förmågor värderas i skolan och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Olsen; Elin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet; kreativt förhållningssätt; skriftliga uttryck; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka förmågor F-3-lärare, vid två grundskolor i Mellansverige, värderar som viktiga i elevers skrivutveckling i årskurserna F-3, till elevernas fortsatta utveckling och till samhället. Två fokusgruppsintervjuer om fem, respektive fyra F-3-lärare har genomförts för datainsamling. LÄS MER

 5. 5. Skrivundervisning utifrån elevers motivation : En kvalitativ språkdidaktisk studie ur lärarperspektiv med inriktning på årskurs ett till tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madeleine Morales Pihlmark; Anna Trogstam; [2019]
  Nyckelord :Grit; Grundskola; F-3; Motivation; Skrivligheter; Skrivinlärning; Skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att öka kunskapen om hur några lärare beskriver att deras arbete med läromedlet Skrivligheter påverkar elevers motivation till att skriva och deras skrivutveckling. Syftet blev uppnått genom att följande forskningsfrågor besvarades: Hur beskriver några verksamma lärare i årskurs F-3 att elevernas skrivutveckling påverkas när svenskundervisningen utgår ifrån Skrivligheter? Hur beskriver några verksamma lärare i årskurs F-3 att elevernas motivation påverkas när svenskundervisningen utgår ifrån Skrivligheter? Vilka faktorer beskriver några verksamma lärare i årskurs F-3 påverkar deras arbete med Skrivligheter? Studien är gjord ur ett lärarperspektiv och är kvalitativ. LÄS MER