Sökning: "skrivna litteraturstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden skrivna litteraturstudier.

 1. 1. Automated Functional Tests for a Web Application

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Johan Wulf; Erik Svensson Fahlström; [2022]
  Nyckelord :Test; automation; single sign on; frameworks; JavaScript; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When developing a large application, many companies use techniques such as Test Driven Development in order to get a range of tests on which they later can validate their code with. This has become the standard in many work environments. LÄS MER

 2. 2. Samordnad varudistribution : En fallstudie på förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Tova Robertsson; David Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Samordnad varudistribution; coordinated freight distribution; Region Östergötland;

  Sammanfattning : Region Östergötland are responsible for deliveries of consumable goods to hospitals, health centres, public dental clinics and other customers in Östergötland county. Today, this is done through two different material flows. These are the inner and the outer material flows. LÄS MER

 3. 3. En studie av elevtexter i svenska som andraspråk baserad på processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Victoria Lizama; [2019]
  Nyckelord :processbarhetsteorin; elevtexter; svenska som andrsapråk; PT-nivåer; srpåklig undersökning; naturvetenskapliga programmet;

  Sammanfattning : Processbarhetsteorin har sin utgångspunkt i de kognitiva processerna som förutsäger den hierarkiska ordningen i vilken en inlärare i ett L2 tillägnar sig den grammatiska kunskapen på sin väg mot målspråket. Teorin utgör därför en tillförlitlig bedömningsmetod för lärare i svenska som andraspråk när det kommer till att granska sina elevers muntliga och skriftliga språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Sensorisk integrationsåtgärd i form av ett sinnesrum för barn med intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och/eller autism : En översiktlig litteraturstudie/ “Scoping Review”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Andersson; Ebba Andersson; [2018]
  Nyckelord :environmental factors; occupational performance; occupational therapy; participation; sensory integration interventions; Snoezelen; aktivitetsutförande; arbetsterapi; delaktighet; omgivningsfaktorer; sensoriska integrationsåtgärder; Snoezelen;

  Sammanfattning : Barn med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och autism kan uppleva en minskad delaktighet i sociala relationer och i samhället. Dessa diagnoser kan medföra symtom som kan ha en negativ påverkan på utförandet i vardagliga aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Elevers intresse för Naturvetenskap : En överblick av elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena och intressets implikationer för undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Axel Gustaf Hadar Selhammar; [2017]
  Nyckelord :student interest; science education; age comparison; primary education; review;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur elevers intresse för naturvetenskap i skolan förändras under skoltiden. Den utvalda litteraturen omfattar artiklar skrivna i ett flertal länder och beskriver enkäter, intervjuer, två litteraturstudier samt två studier vilka analyserar elevers egna frågor om naturvetenskap insända till ett teveprogram samt en tidning om naturvetenskap för barn och unga. LÄS MER