Sökning: "skrivna uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden skrivna uppsatser.

 1. 1. Which pronouns are the most difficult? : An Error Analysis of Swedish Students’ Usage of Pronouns: A corpus-based study

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Mathilda Asker Kling; [2022]
  Nyckelord :grammar; second language acquisition; pronouns; Error Analysis; corpus linguistics;

  Sammanfattning : This corpus-based study aims to better understand the difficulties for Swedish students regarding English pronouns and based on the result give recommendations for the teaching of English pronouns within a Swedish context. The study investigates Swedish students' usage of pronouns in English writing and the result is compared with Köhlmyr’s (2001) result. LÄS MER

 2. 2. 18 år av historieskrivning: En historiografisk undersökning av kandidatuppsatser i historia vid Lunds universitet mellan åren 2004 – 2021

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Joen Törnkvist; [2022]
  Nyckelord :Historiografi; Kandidatuppsats; Lunds universitet; Historiska institutionen; Faciliteringsgrad; Kvantitativ; Fruktbarhet; Optimumnormer; Minimikrav; Metodologisk nationalism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att genomföra en kvantitativ undersökning av kandidatuppsatser i historia från Lunds universitet skrivna mellan åren 2004 och 2021. Det empiriska underlaget utgjordes av de uppsatser som fanns digitaliserade på Lund Student Papers. LÄS MER

 3. 3. Nominaliseringar i inlärarsvenska. en korpusanalys av affixanvändning i inlärares skriftliga produktion, kursböcker i svenska som andraspråk och modersmålstalares skrivna svenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Kristoffer Holmquist; [2021-08-16]
  Nyckelord :suffix; avledning; nominalisering; inlärarspråk; inlärarkorpusforskning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker utveckling av nominaliseringar bland vuxna andraspråksinlärare av svenska. Bruket av avledningssuffixen ”-het”, ”-skap” och ”-(n)ing” samt deras förekomst i olika distinkta nominaliseringar testades i andraspråksinlärares uppsatser (N=339) uppskattade att motsvara CEFR-nivåer A1-C2, och jämfördes med motsvarande frekvenser i en korpus med kursböcker i svenska som andraspråk samt med text från blandade genrer som skrivits av modersmålstalare av svenska. LÄS MER

 4. 4. Differentiation of the history of ideas and delineation of the history of knowledge in Sweden 2015 - 2020

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sverker Högberg; [2020]
  Nyckelord :Boundary-work; Discipline formation; Field formation; History of ideas; History of knowledge; History of science; Intellectual history; Sweden; Idéhistoria; Kunskapshistoria; Vetenskapshistoria; Disciplinbildning; fältbildning; idéhistoria; kunskapshistoria; vetenskapshistoria; Sverige;

  Sammanfattning : This essay analyses the development of field and discipline formation in Sweden. A specific case is presented regarding the differentiation of the history of ideas, idéhistoria, and the delineation of the history of knowledge, kunskapshistoria, between 2015 and 2020. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på relationen mellan revisor och klient : En analys av tidigare forskning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniella Varli; Abdelkarim Arisha; Stefan Dragosavljevic; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; auditor; client relationship; communication; long-term relationship; independence; trust; Digitalisering; revisor; klientrelation; kommunikation; långsiktiga relationer; oberoende; förtroende;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Datum: 7 juni 2020   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik (EST), Mälardalens högskola   Författare:  Abdelkarim Arisha           Stefan Dragosavljevic           Daniella Varli                        (97/08/19)                            (95/05/05)                (98/10/08)   Titel: Digitaliseringens påverkan på relationen mellan revisor och klient - En analys av           tidigare forskning   Handledare: Esbjörn Segelod   Forskningsfråga: Hur har digitaliseringen påverkat revisorns sätt att arbeta och vilka        konsekvenser har det medfört på relationen mellan revisor och klient?                                  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån existerande studier och forskningar            granska och analysera hur revisorns arbetssätt har påverkats i samband med            digitaliseringen och vilka konsekvenser det medfört för revisorernas relation till sina            klienter. Vidare studeras om det uppkommit nya faktorer som revisorn måste anpassa sig till. LÄS MER