Sökning: "skrivna uppsatser"

Visar resultat 21 - 25 av 48 uppsatser innehållade orden skrivna uppsatser.

 1. 21. "Två ord som är lagt ihop" : En jämförelse mellan andraspråkselever och svenskelevers nominalfraser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rebecca Reimer; [2012]
  Nyckelord :Nominalfras;

  Sammanfattning : I denna uppsats har tio uppsatser, som skrivits inom det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk, analyserats både kvantitativt och kvalitativt i syfte att se på vilket sätt språknivån skiljer sig. Fem uppsatser är skrivna av elever som följer läroplanen för svenska och fem av elever som följer läroplanen för svenska som andraspråk. LÄS MER

 2. 22. Skriftspråkliga kvalitetsdrag : En jämförande studie av elevtexter skrivna inom och utanför det nationella provet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Ohlsson; [2012]
  Nyckelord :nationella prov; elevtext; kvantitativ textanalys; skriftspråkliga kvalitetsdrag;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka huruvida det finns skriftspråkliga skillnader mellan texter skrivna inom ramen för det nationella provet och texter författade under annan skoltid. Frågeställningarna har varit: Vilka språkliga skillnader går att se i jämförelse av elevers texter från nationella provet och lektionstexter på tre språkliga nivåer (övergripande nivå, menings- och ordnivå). LÄS MER

 3. 23. Kriminalitet i media : En semiotisk och medieanalytisk studie av Veckans Brott och Efterlyst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten

  Författare :Mikaela Karlsson Gardeving; Carolina Dahlberg; [2012]
  Nyckelord :kriminalitet; media; semiotik; mediaanalys; Efterlyst; Veckans Brott;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka och jämföra de två TV-programmen Veckans Brott och Efterlyst utifrån semiotiska samt medieanalytiska teorier. Metoden vi använder oss av för att analysera är den klassiska retorikanalysen då vi tittar på begreppen Ethos, Pathos och Logos som handlar om hur TV-programmen når ut till tittaren och påverkar denne. LÄS MER

 4. 24. Genusrepresentationerna i Sex and the City - Banbrytande eller stereotypiska?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Nikie Elgqvist; [2011]
  Nyckelord :genusrepresentation; Sex and the City; likheter; skillnader; identitet; teman; stereotyper; manligt och kvinnligt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att komplettera tidigare forskning gjord av Rosalind Gill, Kim Akass och Janet McCabe, samt två skrivna C-uppsatser i medie- och kommunikationsvetenskap av Paulina Bånge och Cecilia Samuelsson, om tv-serien Sex and the City. Vilket görs genom att studera könsroller och karaktärsutveckling hos de kvinnliga och manliga huvudkaraktärerna. LÄS MER

 5. 25. Verbanvändning vid skriftlig produktion hos avancerade inlärare av svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Sophia Tranefeldt; [2011]
  Nyckelord :verb; free written production; Swedish as a second language; verb usage; semantic fields; L2; lexical competence; lexical errors; lexicon; verb; verbanvändning; svenska som andraspråk; L2; skriftlig produktion; lexikal kompetens; andraspråk; lexikala fel; verbfrekvens; semantiska fält; L2-talare; verblexikon; ordförråd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här uppsatsen undersöker verbanvändningen i skriftlig produktion hos en grupp avancerade svenska som andraspråkselever. Studien granskar såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter i elevernas verbordförråd. LÄS MER