Sökning: "skrivprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet skrivprocess.

 1. 1. En kunskapssöversikt av läs- och skrivprocesser inom svenskundervisning för särbegåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Institutet för studier i Malmös historia (IMH)

  Författare :Erika Sjöholm; Martina Andersson; [2024]
  Nyckelord :Anpassning; Differentierad undervisning; Läs- och skrivprocess; Svenskundervisning; Särbegåvade elever; Teknologi och E-lärande; Undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska strategier och anpassningar inom svenskundervisningen för att effektivt utmana särbegåvade elever. Utmaningarna ligger i att skapa en lärandemiljö som möter de unika behoven hos särbegåvade elever och det finns även utmaningar med arbetet av deras intellektuella utveckling. LÄS MER

 2. 2. Hur skiljer sig skrivundervisningen för första- och andraspråkselever? : En kvalitativ studie om lärares arbetssätt i skrivundervisnin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Vanessa Bahar; Narmin Alzepare; [2023]
  Nyckelord :Skrivundervisning; andraspråkselever; förstaspråkselever; skrivprocess; arbetssätt;

  Sammanfattning : Att lära sig läsa och skriva är en lång och komplex process. Det tar tid och tålamod, och som har varje barn sin egen inlärningstakt. Därför är det viktigt att ha kännedom om olika arbetssätt så att lärare kan dra nytta av dem för att lära första- och andraspråkselever att skriva. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg eller skriva för hand? : En litteraturstudie om skrivundervisning med digitala verktyg och att skriva för hand

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Moa Bernspång; Emilia Jogenvik Nyander; [2023]
  Nyckelord :skrivinlärning; digitala verktyg; skriva för hand; motivation; F-3 ;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie sammanställer forskning om för och nackdelar i skrivundervisningen med digitala verktyg och att skriva för hand. Syftet med litteraturstudien är att få en förståelse kring vilken metod som gynnar elevernas skrivinlärning samt motivation för att skriva. LÄS MER

 4. 4. Handskrift och digitalt skrivande i tidiga skolår : En studie av argument för och emot handskrift och digitalt skrivande i lärartidningar under åren 2020–2023

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Amanda Bergsten; Jennie Borgstedt; [2023]
  Nyckelord :didaktik; lärartidningar; argumentationsanalys; handskrift; digitalt skrivande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera debatten om handskrift och digitalt skrivande i 24 artiklar från Vi lärares tidningar under perioden 2020–2023. Under tidsperioden revideradesregeringens nationella digitaliseringsstrategi och en ny läroplan infördes. LÄS MER

 5. 5. Motivation och elevers skrivande av sakprosatexter : Lärarens resonemang och reflektion om motivationsfaktorer och skrivstrategier av utveckling i elevers skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Fatima Lomani; [2023]
  Nyckelord :Motivation; undervisning; motivationsfaktorer; skrivstrategier; skrivande; skrivutveckling; sakprosatexter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad undervisande lärare anser är effektiva motivationsfaktorer och strategier för att utveckla elevers skrivande av sakprosatexter. I studien intervjuades sju högstadielärare som undervisar ämnet svenska. Studien har en kvalitativ ansats och metoden som har använts är halvstrukturerad intervju. LÄS MER