Sökning: "skrivprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet skrivprocesser.

 1. 1. Stavning, morfologi och redigeringar i sammanhängande skrift gjorda av personer med afasi - En jämförande studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martin Elisson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; sammanhängande skrift; skrivprocesser; stav- och morfologiska fel; keystroke logging; aphasia; connected writing; writing processes; spelling and morphological errors; keystroke logging;

  Sammanfattning : In this study picture elicited written texts were examined and compared between a group of 16 persons with aphasia and 25 persons without neurological disease in terms of spelling errors, morphological errors, word substitutions and unknown target words, and also how the writing processes were distinguished between the groups in terms of edits. This analysis was done with the working method keystroke logging. LÄS MER

 2. 2. "Elever hjälper elever att nå ett mål" : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med kamratrespons i skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Felicia Siudak; Hanna Dahlin; [2021]
  Nyckelord :Kamratrespons; skrivprocesser; skrivutveckling; dialogicitet; processkrivning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur två lärare definierar begreppet kamratrespons samt deras metoder, motiv och upplevda utmaningar. Tidigare forskning lyfter fram olika perspektiv; kamratrespons som en del av skrivprocessen samt som ett sätt att lära genom samspel och kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktygs effekter på skrivutveckling : En litteraturstudie om digitala skrivverktygs inverkan på textproduktionen i svenskämnet årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Niklas Olsson; Nils Awes; [2021]
  Nyckelord :Digitala lärprocesser; ASL; F-3; digital skrivande; analogt skrivande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är undersöka vilka effekter digitala verktyg kan ha på elevernas skrivande, detta berör både hur eleverna påverkas kognitivt men också om hur textproduktionen kan påverkas. Utvecklingen rör sig mot hur man på olika sätt kan integrera digitala verktyg i undervisningen alltmer. LÄS MER

 4. 4. ”Sedan tror jag att eleverna tycker det är väldigt kul att få hjälpa varandra” : En studie om hur utvalda yrkesverksamma lärare upplever kamratbedömning för att främja lärande i skrivprocesser f-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Sandra Blucher; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Digitala skrivprocesser - Hur skrivundervisning i svenska utformas för digitala skrivverktyg

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Olivia Eriksson; Emma Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :processorienterad skrivundervisning; digitala skrivverktyg; analogt skrivande; mellanstadiet; digital kompetens;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur mellanstadielärare utformar processorienterad skrivundervisning för digitala skrivverktyg i svenska samt vilka möjligheter och begränsningar detta medför. I bakgrunden behandlas begreppen skrivprocess och digital skrivprocess samt likheterna och skillnaderna mellan dem. LÄS MER