Sökning: "skrivprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet skrivprocesser.

 1. 1. Högläsningens betydelse i klassrummet : En litteraturstudie om högläsning som metod för att främja elevers språkkunskaper i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Ida Lorentsson; Isabel Lindberg Oyarzo; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; samtal; läskunskaper; skrivkunskaper; lässtrategier;

  Sammanfattning : Högläsning som metod kan utnyttjas på olika sätt men hur ska den på bästa sätt användas om elever ska ges möjlighet till att utveckla sina läs- och skrivkunskaper i grundskolans tidigare år? Denna litteraturstudie beskriver, förklarar och redogör för högläsningens påverkan på yngre elevers språkutveckling. Syftet var att studera hur högläsning tillsammans med samtal och skriftliga processer kan bidra till att stärka elevers läs- och skrivkunskaper i årskurs F-3. LÄS MER

 2. 2. Den oformliga textens röst : Om läsakten i skrivprocessen

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Malin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Kreativt skrivande; praktisk kunskap; skrivprocesser; läsakter; skrivpedagog;

  Sammanfattning : I den här vetenskapliga essän är syftet att undersöka läsakten i skrivprocessen. Utgångspunkten är att läsakten är ett viktigt verktyg för att färdigställa den skönlitterära texten. Arbetet med texten i skrivprocessen, den oformliga texten, ställer villkor på läsakten som uppsatsen avser att synliggöra. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av genreskolans pedagogik i skrivundervisningen : Ett sätt att utveckla elevens språk, text- och skrivarbete ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Katarina Bader; [2018]
  Nyckelord :genrepedagogik; genre; skrivutveckling; skrivundervisning; Sydneyskolan;

  Sammanfattning : Denna studie har utgångspunkten i mitt eget examensarbete 1, en genomförd litteraturstudie med titeln Att arbeta praktiskt utifrån teoretiska skrivdiskurser i skrivundervisningen (2018). l detta arbete kartläggs processkrivning och genrepedagogik. LÄS MER

 4. 4. "Du har glömt ett kommatecken där det står är vi jag har en fil i fickan" : En studie av hur arbetet med STL upplevs och hur modellen kan vara en del i arbetet i skrivprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Patricia Guldvinge; Isabella Lövsveden; [2018]
  Nyckelord :STL; Skriva sig till lärande; digital teknik; digital plattform; kamratbedömning; återkoppling;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur modellen Skriva sig till lärande (STL) kan vara en del i arbetet i yngre skolelevers skrivprocesser och hur arbetet upplevs av en lärare och hens elever. Studien är en fallstudie i en årskurs 3. LÄS MER

 5. 5. Framställningarna av skrivstrategier och skrivprocesser i läroböcker för ämnet svenska i årskurs nio

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Gabrielle Hult; [2018]
  Nyckelord :Skrivprocessteori; skrivprocesser; skrivstrategier; svenska; ämnesdidaktik; läroböcker;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks framställningarna av skrivstrategier i fyra läroböcker för årskurs nio. Frågeställningen tar utgångspunkt i centralt innehåll i kursplanen för svenska, i begreppet skrivstrategier. LÄS MER