Sökning: "skrivprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet skrivprocesser.

 1. 1. Stavning, morfologi och redigeringar i sammanhängande skrift gjorda av personer med afasi - En jämförande studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martin Elisson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; sammanhängande skrift; skrivprocesser; stav- och morfologiska fel; keystroke logging; aphasia; connected writing; writing processes; spelling and morphological errors; keystroke logging;

  Sammanfattning : In this study picture elicited written texts were examined and compared between a group of 16 persons with aphasia and 25 persons without neurological disease in terms of spelling errors, morphological errors, word substitutions and unknown target words, and also how the writing processes were distinguished between the groups in terms of edits. This analysis was done with the working method keystroke logging. LÄS MER

 2. 2. Digitala skrivprocesser - Hur skrivundervisning i svenska utformas för digitala skrivverktyg

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Olivia Eriksson; Emma Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :processorienterad skrivundervisning; digitala skrivverktyg; analogt skrivande; mellanstadiet; digital kompetens;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur mellanstadielärare utformar processorienterad skrivundervisning för digitala skrivverktyg i svenska samt vilka möjligheter och begränsningar detta medför. I bakgrunden behandlas begreppen skrivprocess och digital skrivprocess samt likheterna och skillnaderna mellan dem. LÄS MER

 3. 3. Åländska svensklärares digitala återkoppling i samband med skrivundervisning sett ur ett relationellt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Nordman; [2020]
  Nyckelord :Skrivprocess; återkoppling; digitalisering; digitala verktyg; relationer; grundskola; Åland;

  Sammanfattning : I samband med digitaliseringsprocessen av skolan blir lärarna tvungna att utveckla sitt arbete med skrivundervisningen i svenska. Lärarnas relationer med elever ändras då de använder digitala verktyg. För att upprätthålla relationen till eleverna krävs det att lärarna kan hantera digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Högläsningens betydelse i klassrummet : En litteraturstudie om högläsning som metod för att främja elevers språkkunskaper i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Ida Lorentsson; Isabel Lindberg Oyarzo; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; samtal; läskunskaper; skrivkunskaper; lässtrategier;

  Sammanfattning : Högläsning som metod kan utnyttjas på olika sätt men hur ska den på bästa sätt användas om elever ska ges möjlighet till att utveckla sina läs- och skrivkunskaper i grundskolans tidigare år? Denna litteraturstudie beskriver, förklarar och redogör för högläsningens påverkan på yngre elevers språkutveckling. Syftet var att studera hur högläsning tillsammans med samtal och skriftliga processer kan bidra till att stärka elevers läs- och skrivkunskaper i årskurs F-3. LÄS MER

 5. 5. Den oformliga textens röst : Om läsakten i skrivprocessen

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Malin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Kreativt skrivande; praktisk kunskap; skrivprocesser; läsakter; skrivpedagog;

  Sammanfattning : I den här vetenskapliga essän är syftet att undersöka läsakten i skrivprocessen. Utgångspunkten är att läsakten är ett viktigt verktyg för att färdigställa den skönlitterära texten. Arbetet med texten i skrivprocessen, den oformliga texten, ställer villkor på läsakten som uppsatsen avser att synliggöra. LÄS MER