Sökning: "skrivregler"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet skrivregler.

 1. 1. Hur lång tid behöver eftertanken? : Tankstreck och interpunktion i kodifierad och faktisk norm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alexander Katourgi; [2019]
  Nyckelord :tankstreck; skiljetecken; interpunktion; språkvård; skrivregler; tidningsrubriker; rubrik;

  Sammanfattning : Interpunktionsbruket är en viktig del i skriftkunnigheten, men samtidigt något som väcker osäkerhet hos såväl ovana som professionella skribenter. Denna studie undersöker bruket av tankstreck, som populärt betraktats som ett missbrukat skiljetecken. LÄS MER

 2. 2. Om eleven själv får välja : En enkätstudie med elever i årskurs 6 om muntlig och skriftlig lärarrespons 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Hammarström; Frida Johansson; [2018]
  Nyckelord :Muntlig respons; skriftlig respons; lärarrespons; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka sjätteklassares inställning till muntlig respektive skriftlig lärarrespons på skriven text i ämnet svenska. Den teoretiska utgångspunkten är Dysthes och Nystrands tolkning av det dialogiska perspektivet som skiljer på monologisk och dialogisk undervisning. LÄS MER

 3. 3. Vad bör egentligen prioriteras? : Vad statistiken visar angående stavfel och skrivfel i ÄP5 och NPC9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jennifer Malmgren; [2018]
  Nyckelord :Written norms and structures; linguistically based analysis; simple view of writing; interventions; ÄP5; NPC9; Skriftspråkliga normer; ytanalys; simple view of writing; interventioner; ÄP5; NPC9;

  Sammanfattning : Vygotskij menar att människans tänkande och utveckling är beroende av vår språkliga förmåga. Som pedagoger har vi vad Vygotskij kallar för begrepp och aktiviteter till vår hjälp i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Andraspråkselever bygger svenska : Språklig nivå i Nationella provet i svenska som andraspråk för åk 9 i förhållande till bedömningsstödet Bygga svenska

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Ingves; [2017]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; språkutvecklingssteg; bedömning; Bygga svenska; andraspråksdrag; nationella prov;

  Sammanfattning : Nyligen presenterade Skolverket ett nytt bedömningsstöd, Bygga svenska, anpassat för elever i början av sin andraspråksutveckling. Bedömningsstödet beskriver språkutvecklingen i fem steg och ger observationspunkter och vanliga andraspråksdrag för varje steg. LÄS MER

 5. 5. Skriv ihop ihop men skriv inte isär isär : En uppsats om fenomenet sammanskrivningar: vad gäller och vilka rättar sig efter det?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johan Andersson; Linus Lindström; [2016]
  Nyckelord :Sammanskrivning; sammansättning; språkvård; särskrivning;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks förekomsten av sammanskrivningar i blogg-respektive nättidningstexter. En sammanskrivning innebär att två eller fler ord som bör separeras från varandra skrivs ihop utan mellanrum. LÄS MER