Sökning: "skrivträning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet skrivträning.

 1. 1. Processkrivning i skrivundervisningen – En kvalitativ studie av två lärares undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Nordkvist; [2020]
  Nyckelord :Processkrivning; processinriktad skrivundervisning; det sociokulturella perspektivet; new literacy studies; skrivundervisning; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs för en kvalitativ studie där data som samlats in under klassrumsobservationer och lärarintervjuer som genomförts med två svensklärare på gymnasiet analyseras. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur processkrivning kan aktualiseras i undervisningen och få insikt om dess fördelar och begränsningar. LÄS MER

 2. 2. Stöd till elever med komorbiditeten läs- och skrivsvårigheter och ADHD utifrån lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rut Friedman; Kristina Önder; [2019]
  Nyckelord :ADHD; extra anpassningar; komorbiditet; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om ett antal lärares praktik kring extra anpassningar i undervisningen avseende elever med dokumenterad ADHD i kombination med läs- och skrivproblematik. Studien behandlar även lärarnas attityder till pedagogiken och de extra anpassningarna som de gör, samt lärarnas uppfattningar om diagnosernas påverkan på eleverna. LÄS MER

 3. 3. Notvärde : Strategier för rytmisk notläsning med barn runt förskoleklassåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Svensson Ringbo; [2018]
  Nyckelord :music reading; staff notation; clef notation; music education; symbols; rhythm; rhythmic music literacy; music literacy acquisition; eurythmics; Dalcroze; rytmisk notläsning; noter; rytmik; förskoleklass; förskola; musikundervisning; språkrytmik; språkutveckling; symboler; lästräning; skrivträning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks och jämförs hur rytmisk notläsning med barn, 5–8 år, framställs i vetenskapliga texter under 2000-talet. Fokus för studien är vilka strategier som skildras men även forskning om vilka effekter notläsning kan ha på läs- och skrivutveckling refereras. LÄS MER

 4. 4. Skrivande i skymundan? En innehållsanalytisk studie av åtgärdsprogram

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Karin Bylund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: åtgärdsprogram, skrivning, specialpedagogik, innehållsanalys AbstractSyfteStudiens övergripande syfte är att undersöka hur det särskilda stödet gällande elevers skriv-förmågor beskrivs i åtgärdsprogram, samt om lärare tenderar att uppmärksamma stöd¬insatser i läsning mer än i skrivning i åtgärdsprogram. Frågeställningar:• Vilka behov av särskilt stöd gällande elevers skrivförmågor formuleras i åtgärdsprogram? • Vilka åtgärder gällande elevers behov av skrivträning skrivs fram i åtgärdsprogram?• Hur är behov och åtgärder kopplade till varandra?• Hur ser balansen mellan skriv- och läsrelaterade åtgärder ut?Teori och metodUndersökningen är gjord med en innehållsanalytisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Att skriva sig till läsning; en tillräcklig metod för elever i läs- och skrivsvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Svanberg; [2017]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; ASL; IKT; läs- och skrivsvårigheter; specialundervisning; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidragStudien vill belysa fördelar och nackdelar med metoden ASL utifrån de behov elever i läs- och skrivsvårigheter har och därmed väcka tankar kring hur ASL skulle kunna anpassas och kompletteras med andra metoder för att bättre möta dessa behov. Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att belysa hur väl metoden ASL anses fungera för elever i läs- och skrivsvårigheter på tre skolor i en kommun, samt om och i så fall hur ASL skulle kunna kompletteras och/eller anpassas för att bättre kunna möta behoven hos elever i läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER