Sökning: "skrivutveckling."

Visar resultat 1 - 5 av 761 uppsatser innehållade ordet skrivutveckling..

 1. 1. Grammatikundervisningen : Grammatikundervisningens påverkan på skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Ilaf Sala; Maria Jawdut Wadiea; [2024]
  Nyckelord :autentiska texter; förstaspråksundervisning; grammatikundervisning; gymnasie-och högstadieelever; kontextualiserad grammatikundervisning; kreativt skrivande; samtal; skrivutveckling.;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenteras internationell och nationell forskning från tio studier som på olika sätt berör utformningen av grammatik som en del av svenskundervisningen och utvecklingen av elevers skrivförmåga. Syftet med översikten är att undersöka och sammanställa forskning om hur blivande och verksamma svensklärare kan undervisa i grammatik på ett sätt som gynnar elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas läs- och skrivundervisningen av digitalisering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mia Fonseca; Camilla Nordbeck; [2024]
  Nyckelord :digital literacy; digitala verktyg; digitalt skrivande; mellanstadiet; läsförståelse; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att ta reda på hur digitaliseringen påverkar läs- och skrivundervisningen och på så vis få djupare förståelse för hur dagens skola ser ut. Genom systematiska sökningar i databaserna ERC, ERIC och SwePub har tre olika teman växt fram: läraren i det digitala landskapet, papper kontra skärm samt motivation och aktivt medskapande. LÄS MER

 3. 3. Undervisning och skrivutveckling : en kunskapsöversikt om skrivundervisningsstrategier i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Hedin; [2024]
  Nyckelord :Skrivundervisningsstrategier; skrivutveckling; skrivundervisning; svenskundervisning.;

  Sammanfattning : Förmågan att skriva är en grundläggande mänsklig rättighet som är en viktig byggsten för ett aktivt medborgarskap. Därmed är skrivundervisningen i grundskolan av central vikt. LÄS MER

 4. 4. Svensklärares uppfattningar om chattbottars plats i skrivundervisningen på gymnasiet : En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Kaj Nygrén; Martin Sahlin; [2024]
  Nyckelord :Chattbottar; uppfattningar; fenomenografi; skrivundervisning; gymnasiet; svensklärare;

  Sammanfattning : Generativ AI har funnits i skolmiljö sedan 1960-talet, men det är först under de senaste två åren som chattbottar, främst genom chattbotten GPT, har fått stor spridning i svenska skolor. Fenomenet har lett till livlig diskussion i både branschpress och fikarum på landets skolor. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på elevers litteracitet i årskurs F-6 : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Peter Mossberg; Alma Gotemark; [2024]
  Nyckelord :Litteracitet; läs-och skrivutveckling; digitalisering; ny litteracitet; multimodalitet;

  Sammanfattning : Förmågan att läsa och skriva, även kallat litteracitet, har under de senaste decennierna reformerats som följd av digitaliseringens snabba förändring av samhället och därmed även skolan.   Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad som kännetecknar forskning kring hur digitaliseringen påverkar litteraciteten hos elever i årskurs F-6, samt vilka innebörder forskare lägger i den nya litteraciteten som ständigt utvecklas. LÄS MER