Sökning: "skyddad mark"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden skyddad mark.

 1. 1. Fastighetsköpares värdering av skyddad skogsmark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Kristin Malmqvist; Jonna Sundin; [2019]
  Nyckelord :Forest property; nature conservation; forest protection; forest owner; Skogsfastighet; naturreservat; biotopskyddsområde; skyddad skogsmark; fastighetsägare;

  Sammanfattning : I Skatteverkets fastighetstaxering 2017 infördes ett nytt ägoslag för skogsmark. Mark skyddad av biotopskyddsområde eller naturreservat går nu som ägoslaget produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner. Eftersom detta är ett relativt nytt ägoslag saknas underlag som kan stödja värdering vid fastighetstaxering. LÄS MER

 2. 2. Probabilistic ecological risk assessment of secondary poisoning from DDT

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Alice Rundegren; [2019]
  Nyckelord :probabilistisk riskbedömning; toppredatorer; DDT; diklordifenyltrikloretan; plantskola; skogsplantskola; artkänslighetsfördelning; bioackumulering; förorenad mark; indirekt exponering; Monte Carlo simulering; probabilistic risk assessment; plant nursery; species sensitivity distribution; polluted soil; indirect exposure; bioaccumulation; Monte Carlo simulation; dichlorodiphenyltrichloroethane; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Although prohibited since decades, dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) and its metabolites still remain in the soil and pose a threat to ecosystems, where especially birds are susceptible to toxic effects. In this thesis, a model developed in the 1990s was used and updated in order to estimate the risks of DDT to top predators at a forest-plant nursery site. LÄS MER

 3. 3. Det var en gång en trädgård : Om odlande vid Stora Karlsö fyrplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Emmy Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Green heritage; Stora Karlsö; lighthouse; historic garden; field inventory; cultivation; Grönt kulturarv; Stora Karlsö; fyrträdgård; fyrplats; trädgård; trädgårdshistoria; trädgårdsinventering; odling;

  Sammanfattning : Ön Stora Karlsö, belägen ca 15 km väster om Klintehamn, Gotland, har sedan länge varit skyddad för sina höga naturvärden. På ön finns en fyrplats från 1887 vars bebyggelse är statliga byggnadsminnen. Söder om fyrplatsen finns en gammal igenvuxen fyrträdgård vilken utgör föremål för fallstudie i detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Produktion och miljötänk - då och nu : Introduktion och utveckling av miljöhänsyn i svenskt skogsbruk

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Karin Ekströmer; [2017]
  Nyckelord :private forest owners; The National Board of Forestry; advisory service; education; conservation; environmental objectives; forestry policy history; privata skogsägare; Skogsstyrelsen; rådgivning; utbildning; miljöhänsyn; miljömål; skogspolitisk historia;

  Sammanfattning : Sveriges natur förknippas mer än något annat med skog. Två tredjedelar av landets drygt 40 miljoner hektar landareal täcks av skog. Av 27,1 miljoner hektar skogsmark (inklusive skyddad mark) är 23,3 miljoner hektar produktiv skogsmark. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av ädellövskog i Helgeåns avrinningsområde : skyddsvärda områden idag och i framtiden

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria Thyr; [2017]
  Nyckelord :International Model Forest Network; Ädellövskog; GIS; grön infrastruktur; naturvård; skyddad mark; Quercus robur; Fagus sylvatica;

  Sammanfattning : .... LÄS MER