Sökning: "skyddad natur"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden skyddad natur.

 1. 1. Är Sveriges områdesskydd klimatanpassat? : En geografisk analys över hur mycket av Sveriges skyddade natur som påverkas vid en havsnivåhöjning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elin Korall; [2020]
  Nyckelord :Biologi; Ekologi; Områdesskydd; Natur; Naturvård; Adaptiv förvaltning; Havsnivåer; Geografisk analys; GIS; Geografiska informationssystem; Klimatanpassning; Naturreservat; Natura 2000; Naturtyp;

  Sammanfattning : På grund av klimatförändringarna och den globala uppvärmningen sker en pågående havsnivåhöjning. IPCC har i sina klimatscenarier kommit fram till att havet förväntas stiga mellan 28 cm och 98 cm till år 2100, vilket kommer att leda till stora konsekvenser för människa och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :naturresurshantering; landskapsarkitektur; naturvägledning; naturum; turism; gestaltning;

  Sammanfattning : Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv och naturvård i konflikt och samverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Holm; [2020]
  Nyckelord :nature conservation; outdoor recreation; visitor management; national park; EUROPARC; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature conservation and outdoor recreation are commonly set as dual goals for the protection of nature areas. However often compatible, they do not always go together. A literature review of related conflicts and risks found that high recreational use can lead to long lasting impacts possibly affecting the whole ecosystem. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighetsanpassning i Abisko nationalpark : ett gestaltningsförslag för en 2,5 kilometer lång led

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexander Morell; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighetsanpassning; skyddad natur; naturupplevelser; konflikt;

  Sammanfattning : I Sverige saknas idag tydliga exempel på längre leder i högfjällsmiljöer som är tillgänglighetsanpassade för människor med nedsatt rörelseförmåga. Uppfattningen att det råder en konflikt mellan tillgänglighet och kvaliteten av naturupplevelser försvårar dock motiveringen till anläggningen av sådana leder, särskilt i skyddad natur. LÄS MER

 5. 5. Natur för alla : en studie om tillgänglighetsanpassade leder i skyddad natur

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :fysisk tillgänglighet; skyddad natur; tillgänglighetsanpassning; tillgängliga leder;

  Sammanfattning : Det finns en tydlig politisk ambition att skyddad natur vara tillgänglig för alla. I många fall är möjligheterna att uppleva Sveriges natur begränsad för människor med nedsatt rörlighet. Att arbeta med tillgänglighetsanpassning av leder är en möjlighet att tillgodose alla människors rätt att vistas i naturen. LÄS MER