Sökning: "skyddsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade ordet skyddsfaktorer.

 1. 1. Depression hos ungdomar – Familjecenterad omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Elisabeth Johansson; Caroline de Oliveira Studart Gurgel; [2019-06-28]
  Nyckelord :Depression; familj; prevention; självmord;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan bland ungdomar verkar öka i hela världen, men i synnerhet bland svenska ungdomar. Många ungdomar med depression går in i vuxenlivet, utan att ha blivit diagnosticerade. Det har hittills inte forskats så mycket kring depression hos ungdomar, och det finns ett stort behov av mer forskning. LÄS MER

 2. 2. “MAN KAN SE MYCKET NÄR DE ÄR SMÅ OM MAN HAR DE ÖGONEN” : Så beskriver förskollärare sina upplevelser av normbrytande beteenden och sin kunskap om risk och- skyddsfaktorer bland barn.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Johansson; Delila Kadric; [2019]
  Nyckelord :normbreaking behavior; risk factors; protective factors; preschool teachers; evidence based practice; normbrytande beteende; riskfaktorer; skyddsfaktorer; förskola; förskollärare; evidens baserad praktik;

  Sammanfattning : Studiens syfte att få fördjupad kunskap om hur förskollärare upptäcker och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt vilken kunskap de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete. För att besvara studiens syfte tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med 13 förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Orosanmälningar i förskolan : En intervjustudie om förskolepersonals perspektiv på orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Anna Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; Notification of concern; Preschool; Social services; Vulnerable children; Förskola; Orosanmälan; Socialtjänst; Samverkan; Utsatta barn;

  Sammanfattning : Titel: Orosanmälningar i förskolan - En intervjustudie om förskolepersonals perspektiv på orosanmälningar Författare: Anna Sjöström   Tidigare forskning visar att det råder en stor brist på orosanmälningar till socialtjänsten, speciellt från de professionella som arbetar med barn. I den här studien har kvalitativa intervjuer utförts med personal inom förskolan, detta för att ta del av deras subjektiva bild av utsatta barn och anmälningsplikten. LÄS MER

 4. 4. SKOLKURATORERS UPPLEVELSE AV SOCIALT UTANFÖRSKAP BLAND BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Franzén; Ida Brandt; [2019]
  Nyckelord :Barn; Delaktighet; Skola; Skolkurator; Socialt utanförskap; Children; Participation; School; School counselor; Social exclusion;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur skolkuratorer upplever socialt utanförskap bland barn i åldrarna 7–12 år. Det empiriska materialet som ligger till grund för studiens resultat och analys är sex halvstrukturerade intervjuer med skolkuratorer. Materialet har sedan analyserats med hjälp av kodning. LÄS MER

 5. 5. Skydds- och riskfaktorer vid övergången mellan grundskola och gymnasiet : En studie ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kerstin Hansson; Annica Tapper; [2019]
  Nyckelord :Elever i behov av stöd; lärande; riskfaktorer; skyddsfaktorer; övergångar grundskola-gymnasiet;

  Sammanfattning : Övergångar mellan olika skolformer är komplexa och berör elever, föräldrar och lärare. Elevernas egna uppfattningar om övergångar har inte hörts i så stor omfattning varken i media eller i forskningsstudier. LÄS MER