Sökning: "skyddsgarant"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet skyddsgarant.

 1. 1. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 2. 2. Vem ska skydda ett barn? Om styvföräldrars garantansvar för sina styvbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Holm; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; garantansvar; garantläran; underlåtenhetsbrott; rättspliktsteorin; handlingsplikt; nära levnadsgemenskap; frivilligt åtagande; NJA 2013 s. 588; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, med en rättsdogmatisk metod, utreda huruvida en styvförälder kan inta ställning som skyddsgarant för sina styvbarn och därigenom hållas ansvarig för ett oäkta underlåtenhetsbrott. En förutsättning för att en person ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig för att genom underlåtenhet orsaka en viss effekt är att hen befinner sig i garantställning. LÄS MER

 3. 3. Civilkurage - En studie av en eventuell civilkuragelags legitimitet i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Nilsson; [2015]
  Nyckelord :kriminalisering; underlåtenhetsbrott; garantläran; civilkuragelag; criminal law; Straffrätt; civilkurage; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Civilkurage är ett flitigt debatterat område i Sverige, och trots att de flesta av våra grannländer har lagstiftning om en allmän handlingsplikt att bistå en nödställd person har Sverige valt att inte införa en sådan. Syftet med uppsatsen har varit att belysa de olika problem som lagstiftaren ställs inför vid ett eventuellt införande av en civilkuragelag. LÄS MER

 4. 4. Om någon är skyddsgarant för barn till följd av nära levnadsgemenskap : när är underlåtenhet straffbar vid de uppsåtliga brotten mord och misshandel?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Isabella Leplau; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Garantställning på grund av nära levnadsgemenskap - Konstruktion och utveckling i ett komparativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Möller; [2014]
  Nyckelord :handlingsplikt; underlåtenhet; underlåtenhetsansvar; garantläran; garantställning; rättspliktsteorin; civilrätt; HD; nära levnadsgemenskap; NJA 2013 s. 588; konstruktion; skyddsgarant; övervakningsgarant; vårdnadshavare; tillsynsansvar; omsorgsansvar; engelsk rätt; english law; common law; case law; styvförälder; duty; omissions; omission; family law; law on damages; comparative law; criminal law; komparativ rätt; skadeståndsrätt; familjerätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En förutsättning för straffrättsligt underlåtenhetsansvar är i både svensk och engelsk rätt i regel att den underlåtande befinner sig i garantställning i förhållande till den handlande eller brottsoffret. En omständighet som anses kunna grunda en sådan ställning är att de inblandade befinner sig i nära levnadsgemenskap i förhållande till varandra. LÄS MER