Sökning: "skyfall"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet skyfall.

 1. 1. Investigating the relationship between circulation patterns and cloudburst character in a changing climate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Sofia Litsmark; [2020]
  Nyckelord :Circulation patterns; future climate; hyetograph; hyetograph shape; cloudbursts; Cirkulationsmönster; framtida klimat; klimat; skyfall; hyetograf; hyetograf- karaktär; framtida vädermönster;

  Sammanfattning : The consequences of extreme weather in terms of heavy precipitation and flooding are devastating in both rural and urban areas. The cost on society to handle the damages are substantial. It is therefore of high interest to further investigate the mechanisms behind these extreme events. LÄS MER

 2. 2. "När vi bygger nytt planerar vi rätt" : En studie om klimatanpassningsarbetet i Skånes kustkommuner utifrån ett tjänstemannaperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Julia Swärd; Linn Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Climate adaption; waterfront buildings; resilience; coastal municipalities; planning.; Klimatanpassning; vattennära bebyggelse; resiliens; kustkommuner; planering.;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kommer med effekter så som ökade skyfall och stigande havsnivåer vilket ökar risken för översvämning, något kommuner behöver förhålla sig till i den fysiska planeringen. Den här intervjustudien syftar till att skapa en förståelse för hur södra Sveriges kustkommuner arbetar med klimatanpassning av vattennära bebyggelse utifrån kommuntjänstemännens perspektiv, samt vilka utmaningar och möjligheter de beskriver att det finns vid planeringen av områdena. LÄS MER

 3. 3. Utredning kring val av varaktighet vid skyfallskarteringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Skilberg; [2020]
  Nyckelord :Urban flood mapping; floodings; MIKE 21 Flow Model; rain duration; Skyfallskartering; översvämningar; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; MIKE 21 Flow Model; varaktighet;

  Sammanfattning : Marköversvämningar kan uppstå till följd av ytavrinning vid intensiva nederbördstillfällen. Risken för större översvämningsutbredning ökar i urbaniserade områden där det finns stor andel hårdgjorda ytor och ett minskat antal grönytor till följd av förtätningar som ett resultat av urbanisering. LÄS MER

 4. 4. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnes Volter; [2020]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; klimatanpassning; skyfall; urban dagvattenhantering; blågrön-planering;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar behovet av en mer holistisk dagvattenhantering. Det synliggörs dels genom klimatförändringens effekter vilket innebär tätare och kraftigare nederbörd. Dels genom förtätningspolitiken och exploatering i städer som resulterar i fler hårdgjorda ytor och försvårar omhändertagandet av dagvatten. LÄS MER

 5. 5. Multikriterieanalys för val av hållbar dagvattenhantering med fokus på skyfall och tillgänglighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Selin; [2020]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; multikriterieanalys; skyfall; tillgänglighet;

  Sammanfattning : När naturlig mark bebyggs kan regn- och smältvatten inte infiltrera ned i marken och kommer istället rinna av längs ytan. Detta vatten kallas dagvatten och kan leda till problem i samhället om det inte omhändertas. LÄS MER