Sökning: "skyfallskartering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet skyfallskartering.

 1. 1. Utredning kring val av varaktighet vid skyfallskarteringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Skilberg; [2020]
  Nyckelord :Urban flood mapping; floodings; MIKE 21 Flow Model; rain duration; Skyfallskartering; översvämningar; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; MIKE 21 Flow Model; varaktighet;

  Sammanfattning : Marköversvämningar kan uppstå till följd av ytavrinning vid intensiva nederbördstillfällen. Risken för större översvämningsutbredning ökar i urbaniserade områden där det finns stor andel hårdgjorda ytor och ett minskat antal grönytor till följd av förtätningar som ett resultat av urbanisering. LÄS MER

 2. 2. Hur kan infiltration i åkermark beskrivas vid skyfallskartering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Anna Hilgers; Linnea Ahl; [2020]
  Nyckelord :skyfallmodellering; skyfallskartering; infiltration; jordbruksmark; åkermark; modellering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöktes hur infiltration i åkermark kan beskrivas i en skyfallskartering. Utifrån en fördjupad litteraturstudie av åkermarkens egenskaper och särart valdes en uppsättning parametrar för att beskriva dess infiltration. LÄS MER

 3. 3. Analys av kopplade hydrauliska modeller för dagvatten i urban miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Matilda Jeppsson; [2020]
  Nyckelord :Stormwater; cloudburst mapping; hydraulic modelling; coupling models; MIKE URBAN; MIKE 21; MIKE FLOOD; Dagvatten; skyfallskartering; hydraulisk modellering; kopplade modeller; MIKE URBAN; MIKE 21; MIKE FLOOD;

  Sammanfattning : Skyfall och extremväder antas bli allt vanligare i framtiden som följd av klimatförändringar. En konsekvens av ökad nederbörd är översvämningar vilka på senare år har ökat i både Sverige och i världen. Med vetskap om detta är det därför av intresse att kunna förutspå översvämningar genom att använda hydrauliska modeller. LÄS MER

 4. 4. Skyfallskartering och åtgärdsanalys för Akademiska sjukhuset i Uppsala : Hydraulisk modellering i MIKE 21 och känslighetsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Alexi Lampinen; [2020]
  Nyckelord :Cloudburst analysis; pluvial flooding; urban flooding; flood control; GIS; SCALGO.; Skyfallsanalys; pluvial översvämning; översvämningsåtgärder; skyfallshantering; GIS; SCALGO; samhällsviktig verksamhet.;

  Sammanfattning : Översvämningar till följd av skyfall har blivit allt vanligare och förväntas att öka i takt med klimatförändringarna. Översvämningar kan ställa till stora skador för ett samhälle, framförallt när de samhällsviktiga verksamheterna blir drabbade. LÄS MER

 5. 5. Översvämningsanpassade samhällen med grön infrastruktur – ett behov i framtiden? En förändringsanalys av grönytor och översvämningsrisk i Källby, Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Cecilia Axelsson Örberg; [2020]
  Nyckelord :change analysis; city planning; extreme rain events; flood adaptations; flood risk; GIS; green infrastructure; green surfaces; Källby; Lund; pluvial flooding; remote sensing; TFM-DYN; fjärranalys; förändringsanalys; grön infrastruktur; grönstruktur; grönytor; skyfallskartering; stadsutveckling; översvämningar; översvämningsanpassning; översvämningsrisk; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The consequences of climate change affect our environment as well as humanity all over the world. For the city of Lund in southern Sweden, climate change consequences are seen as an increase of both intensity and frequency of extreme rain events, which causes an extensive risk for pluvial flooding. LÄS MER