Sökning: "skyfallskartering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet skyfallskartering.

 1. 1. How design storms with normally distributed intensities customized from precipitation radar data in Sweden affect the modeled hydraulic response to extreme rainfalls

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Daniel Elfström; Max Stefansson; [2021]
  Nyckelord :cloudbursts; cloudburst mapping; spatial rain variation; pluvial flooding; hydraulic response; Swedish precipitation radar data; idealized urban catchment; hydrodynamic modeling; skyfall; skyfallskartering; gaussisk regnfördelning; spatial regnvariation; pluvial översvämning; hydraulisk respons; svensk nederbördsradardata; idealiserat urbant avrinningsområde; hydrodynamisk modellering;

  Sammanfattning : Intense but short-term cloudbursts may cause severe flooding in urban areas. Such short-term cloudbursts mostly are of convective character, where the rain intensity may vary considerably within relatively small areas. Using uniform design rains where maximum intensity is assumed over the whole catchment is common practice in Sweden, though. LÄS MER

 2. 2. Skyfallsanalys i urban miljö : En komparativ studie mellan MIKE 21 och MIKE FLOOD

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :1D-2D modell; 2D modell; dagvattenledningsnät; skyfallskartering;

  Sammanfattning : Redan idag har många kommuner i Sverige drabbats av skyfall och ett förändrande klimat indikerar att skyfall kommer bli vanligare. Översvämningar till följd av skyfall kan ge konsekvenser som skador på hus, vägar och även utgöra fara för människors hälsa. LÄS MER

 3. 3. Utredning kring val av varaktighet vid skyfallskarteringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Skilberg; [2020]
  Nyckelord :Urban flood mapping; floodings; MIKE 21 Flow Model; rain duration; Skyfallskartering; översvämningar; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; MIKE 21 Flow Model; varaktighet;

  Sammanfattning : Marköversvämningar kan uppstå till följd av ytavrinning vid intensiva nederbördstillfällen. Risken för större översvämningsutbredning ökar i urbaniserade områden där det finns stor andel hårdgjorda ytor och ett minskat antal grönytor till följd av förtätningar som ett resultat av urbanisering. LÄS MER

 4. 4. Hur kan infiltration i åkermark beskrivas vid skyfallskartering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Anna Hilgers; Linnea Ahl; [2020]
  Nyckelord :skyfallmodellering; skyfallskartering; infiltration; jordbruksmark; åkermark; modellering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöktes hur infiltration i åkermark kan beskrivas i en skyfallskartering. Utifrån en fördjupad litteraturstudie av åkermarkens egenskaper och särart valdes en uppsättning parametrar för att beskriva dess infiltration. LÄS MER

 5. 5. Nutrients spreading with cloudburst modeling

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Nikita Smiyanov; [2020]
  Nyckelord :MIKE21; 2D-modeling; nutrients; phosphorus; nitrogen; cloudburst; land-use; MIKE21; 2D-modellering; närsalter; fosfor; kväve; skyfall; markanvändning;

  Sammanfattning : Climate change and environmental disasters are strongly dependent. Humanity is facing considerable changes in environmental adaptions and remediation of contaminated sites. Water is a valuable resource that should be protected and prevented from hazardous influences. LÄS MER