Sökning: "skyfallskartering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet skyfallskartering.

 1. 1. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Israelsson Mace; [2019]
  Nyckelord :green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Sammanfattning : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av digitala höjdmodeller som underlag vid hydrologisk modellering : Jämförelse mellan nationella höjdmodellen och DEM skapad från UAS och fotogrammetri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sophie Strömberg; Stina Thelin; [2019]
  Nyckelord :Hydrological modeling; UAS; National height model; DEM; Hydrologisk modellering; UAS; Nationella höjdmodellen; DEM;

  Sammanfattning : I området Ren i Bollnäs kommun ska exploatering av ett nytt bostadsområde ske utifrån detaljplan Ren 30:1. Vanligtvis genomförs hydrologisk modellering med nationella höjdmodellen (NH) som underlag inför exploatering. Med hjälp av metoder som skyfallskartering kan risken för översvämning och dess eventuella konsekvenser förutses. LÄS MER

 3. 3. Skyfallskartering i Kumla : 2D-hydraulisk modellering och känslighetsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Jacob Friman; [2017]
  Nyckelord :Cloudburst mapping; flood modelling; 2D hydraulic modelling; urban flooding; MIKE 21 Flow Model FM; sensitivity analysis; Skyfallskartering; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; urbana översvämningar; MIKE 21 Flow Model FM; känslighetsanalys;

  Sammanfattning : Översvämningar till följd av intensiva nederbördstillfällen har de senaste åren ökat i antal och omfattning. Dessa händelser förväntas bli vanligare i framtiden och skapa fler översvämningar. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av två metoder vid översvämningsmodellering – en fallstudie av Höörs tätort.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Jens Skoog; [2016]
  Nyckelord :MIKE FLOOD; MIKE URBAN; Urban översvämning; översvämningsmodellering; GIS; lågpunktskartering; Skyfallskartering; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Forecasts on the climate change are pointing towards an increased amount of extreme rains or cloudbursts in the future. Cloudbursts are already today a big problem. When cloudbursts occur over dense urban areas, flooding occurs. LÄS MER