Sökning: "slöja"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet slöja.

 1. 1. Silenced Detainees in Repressive Hijab : A Marxist Analysis of the Hijab of Afghan women in Sweden, the patriarchal coercion to veil, and the responsibility of the Swedish government

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Alireza Asgari; [2022]
  Nyckelord :Veil; Sweden; Slöja; Afghan women; repressive Hijab; Muslim women; violations; Human Rights; multiculturalism; patriarchal structure; Marxist feminist; Swedish government;

  Sammanfattning : This empirical research focuses on the subject of Hijab in Sweden. It demonstrates that Afghan (Muslim) women residing in Sweden do not consider the Hijab as an element of their culture/identity. LÄS MER

 2. 2. Under frihet eller tvång? En diskursanalys om hur en slöjkritisk organisation konstruerar slöja och slöjförbud i sitt kärnmanifest

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Månsson; [2022]
  Nyckelord :Diskursanalys; slöjförbud; hedersrelaterat våld och förtryck Discourse-analysis; ban of the veil; honor related violence and oppression; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ämnet slöjförbud i Sverige. Syftet är att undersöka hur en svensk partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck, konstruerar deras ståndpunkter om slöjförbudet samt hur de tillförskriver attribut till slöjbärande kvinnor som kan bli påverkade av slöjförbud. LÄS MER

 3. 3. "De är uppväxta med de här sakernaoch tycker att vi lägger oss i …” : En studie om ansiktstäckande kläders påverkan på klientkommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Kristoffersson; Pia Moisio; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; täckande klädsel; slöja; socialt arbete; våld i nära relation; särskilt utsatta grupper;

  Sammanfattning : Det är svårt att hitta svensk forskning om ansiktsdöljande klädsels effekter på kommunikationen mellan socialarbetare och klienter. Uppsatsen uppmärksammar en kunskapslucka i den sociologiska forskningen och ger läsaren en inblick i 46 svenska socialarbetares upplevelser av kommunikation med klienter bärande olika slags ansiktstäckande klädsel. LÄS MER

 4. 4. Avslöjad? : En kvalitativ intervjustudie som synliggör utrikesfödda slöjbärande kvinnors bemötande i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Reshma Thakrar; Miriam Rupp; [2021]
  Nyckelord :Slöjbärande kvinnor; diskriminering; identitet; utrikesfödd; arbetslivet;

  Sammanfattning : Det sker ständigt exkludering och diskriminering av olika grupper och individer i det svenska arbetslivet. För många drabbade resulterar detta i en underlägsen position i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Är religion ett hinder för tjejer inom ämnet idrott och hälsa? : En kvalitativ studie om muslimska tjejers utmaningar i idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Gabriella Bacchar; Sevinc Qurbanova; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie var att undersöka muslimska tjejers upplevelser av deltagandet i idrottsundervisningen. Studiens frågeställningar var: - Upplever tjejerna att religionen medför hinder eller möjligheter i deltagandet i idrottsundervisningen? - I vilka/vilket delmoment har tjejerna upplevt hinder/möjligheter av att delta i undervisningen?    - Vilken kunskap upplever tjejerna att en idrottslärare är i behov av för att förstå muslimska tjejer i undervisningen?  - Upplever tjejerna att lärarna har kunskaper om deras religiösa bakgrund och i så fall kunnat arbeta utifrån det?   Metod: En kvalitativ intervjumetod har använts i studien med sex gymnasieelever från sex olika kommuner. LÄS MER