Sökning: "slöjd dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden slöjd dokumentation.

 1. 1. Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andreas Krüger; [2019]
  Nyckelord :bedömning; dokumentation; dokumentera; elev; grundskola; centralt innehåll; Lgr11; ord och bild; reflektion; slöjd; slöjdlärare; slöjdämnet; undervisning; återkoppling; summativ; formativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur lärarnas perspektiv undersöka elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjd och hur dessa lärare använder denna dokumentation i bedömningen. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med några svenska slöjdlärare. LÄS MER

 2. 2. Osynligt lärande i slöjdämnet ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann-Sofie Grentzmann; [2019]
  Nyckelord :Slöjd; slöjdämnet; kreativitet; Lgr11; slöjdprocess; motivation; slöjdspråk; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en empirisk studie av slöjdpraktik i grundskolan. Min ambition är att få ett perspektiv på hur elever upplever och ger uttryck för lärandet i slöjd.Empirin består av intervjuer med 8 elever och har analyserats med två olika analysverktyg. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogik i slöjdsalen. Har vi tid till det?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Danielsson; [2014]
  Nyckelord :Dilemman; elever i behov av särskilt stöd; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; slöjd; slöjdprocess; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur slöjdlärare ser på särskilt stöd i slöjd, deras dilemman kring att utforma stödet och hur mycket tid de lägger på elever i behov av stöd.Frågeställningar i denna studie är: Hur mycket lärartid får elever, i behov av särskilt stöd, i förhållande till andra elever? På vilket sätt anser några slöjdlärare att de ger särskilt stöd under slöjdlektionerna och hur tillgodoser de det särskilda stödet, för att eleverna ska nå lägst betyget E i slöjd? Vilka dilemman, anser de intervjuade slöjdlärarna att det finns i samband med att tillgodose elevers behov av särskilt stöd? Hur kan särskilt stöd i ämnet slöjd utformas enligt de intervjuade slöjdlärarna?Jag valde att genomföra en multipel fallstudie med fyra fall. LÄS MER

 4. 4. Elevers dokumentation och reflektion av arbetsprocessen i textilslöjd : Hur visar elever sitt lärande i arbetsprocessen i textilslöjd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Kristina Mauritzon; [2013]
  Nyckelord :logbook; diary; crafts; documentation; reflektion; loggbok; dagbok; slöjd. dokumentation; reflketion;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete har till syfte att undersöka lärares erfarenheter av hur elever dokumenterar och reflekterar över sin arbetsprocess och sitt färdiga slöjdföremål på textilslöjden i grundskolan. Den metod jag valt är den kvalitativa forskningsintervjun med öppna frågor för att få veta hur intervju personerna upplever att elever reflekterar och dokumenterar över sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Slöjd och dokumentation – en möjlighet att synliggöra lärandet i görandet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Susanne Nordin; [2012]
  Nyckelord :Styrdokument i slöjd; praktisk teoretisk kunskap;

  Sammanfattning : -Hur analyserar, värderar och redovisar eleven sina slöjdarbeten?-På vilket sätt kan elevens dokumentation/redovisning av arbetet synliggöra det de lär sig genom att slöjda?Uppsatsens litteraturavsnitt behandlar lärandet generellt, slöjd och dokumentation. Undersökningen är kvalitativi form av samtalsintervjuer med elever på två olika skolor. LÄS MER