Sökning: "slöjd hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden slöjd hållbar utveckling.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. Ett studentinitierat utvecklingsarbete kring hållbar utveckling i slöjden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Emmy Gumpert; [2022]
  Nyckelord :hållbar utveckling; studentinitierat utvecklingsarbete; EPA; exit-ticket; lektionsplanering; slöjd; agenda;

  Sammanfattning : En utmaning för slöjdlärare idag är att det finns en brist på läromedel och vägledning för hur man ska arbeta med hållbar utveckling inom slöjden. I detta arbete presenteras en lektionsplanering för undervisning av hållbar utveckling med fokus på materiallära. LÄS MER

 3. 3. SLÖJDDIDAKTIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Stina Billing; [2021-05-06]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; slöjddidaktik; miljödidaktik; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; systematisk litteraturstudie; kvalitativ metasyntes; ekosofi; miljöundervisningstraditioner; livscykeltänkande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet för detta examensarbete har varit att utifrån tidigare utförda forskningsstudier undersöka innehåll och metoder för hur elever i skolämnet slöjd, kan undervisas för att utveckla kunskaper och förmågor för att vara delaktiga i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle Teori: De teoretiska utgångspunkterna har varit Aristoteles kunskapsbegrepp, Arne Naess ekosofi, Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östmans didaktiska uppdelning av olika miljöundervisningstraditioner samt Ulla Suojanens slöjddidaktiska teoribildning för hållbar utveckling. Metod: Metoden har varit systematisk litteraturstudie med kvalitativ metasyntes. LÄS MER

 4. 4. HÅLLBART SLÖJDANDE! : Slöjdlärares syn på teoretiska kunskaper & praktiska färdigheter för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Madeleine Agnepil; Sofia Tälth; [2021]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; kursplan i slöjd; praktiska slöjdfärdigheter; teoretiska slöjdkunskaper; social hållbarhet; miljöpedagogik; processinnehåll;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad som avses med hållbarhet och hållbar utveckling i den kommande kursplanen för skolämnet slöjd i grundskolan. Vidare har vi, kopplat till den kommande kursplanen och utifrån ett fokus på hållbar utveckling, velat undersöka vad slöjdlärare i grundskolan anser vara viktigt att eleverna får med sig från slöjdundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Slöjd för strukturell förändring? Slöjdlärares uppfattningar om slöjdundervisning för hållbara syften

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Melina Ånstrand; [2020]
  Nyckelord :Lärande för hållbar utveckling; sociokulturellt perspektiv; deliberativa samtal; undervisning; slöjd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur slöjdlärare på högstadiet arbetar med och definierar hållbar utveckling i relation till sin undervisning. I studien har kvalitativ metod använts med tematisk analys och data insamlades genom fem semistrukturerade intervjuer. LÄS MER