Sökning: "slöjddidaktik"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet slöjddidaktik.

 1. 1. SLÖJDDIDAKTIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Stina Billing; [2021-05-06]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; slöjddidaktik; miljödidaktik; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; systematisk litteraturstudie; kvalitativ metasyntes; ekosofi; miljöundervisningstraditioner; livscykeltänkande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet för detta examensarbete har varit att utifrån tidigare utförda forskningsstudier undersöka innehåll och metoder för hur elever i skolämnet slöjd, kan undervisas för att utveckla kunskaper och förmågor för att vara delaktiga i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälleTeori: De teoretiska utgångspunkterna har varit Aristoteles kunskapsbegrepp, Arne Naess ekosofi, Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östmans didaktiska uppdelning av olika miljöundervisningstraditioner samt Ulla Suojanens slöjddidaktiska teoribildning för hållbar utveckling. Metod: Metoden har varit systematisk litteraturstudie med kvalitativ metasyntes. LÄS MER

 2. 2. Att slöjda ett sammanhang : En studie om materiell litteracitet och skapandet av sammanhang i slöjdundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Adam Speicher; [2018]
  Nyckelord :Sammanhang; KASAM; upplevelse; slöjddidaktik; materiell litteracitet.;

  Sammanfattning : Den undersökning som denna uppsats är ett uttryck för syftade till att undersöka vilka möjligheter som slöjdlärare har att främja elevers skapande av en känsla av sammanhang inom ramarna för slöjdundervisning i grundskolan. Dessutom syftade undersökningen till att undersöka hur begreppet materiell litteracitet kan bidra till förståelsen av skapandet av sammanhang i slöjdundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Trä- och metallslöjd i backspegeln : En kvalitativ studie av tidigare slöjdelevers åsikter om trä- och metallslöjden i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Gustav Östlund; [2018]
  Nyckelord :slöjdpedagogik; slöjddidaktik; trä- och metallslöjdsundervisning; nyttan av slöjdundervisning;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det en stor mängd undersökningar och enkäter som frågar och kategoriserar nuvarande elevers uppfattning om trä- och metallslöjd och deras skolgång. Däremot finns det begränsat med forskning om före detta slöjdelevers uppfattning om deras skolgång och deras tankar om trä- och metallslöjd. LÄS MER

 4. 4. Skogen som slöjdsal : En studie om fantasi och kreativitet i skolskogen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Matematik, teknik och naturvetenskap

  Författare :Cathrin Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Motivation; samarbete; utomhuspedagogik och slöjddidaktik.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att ta reda på hur skogen kan användas som pedagogiskt hjälpmedel i slöjdundervisning. Vilka möjligheter ger en skolskog eleverna att utveckla sin kreativitet och fantasi? Genom en fallstudie på en stor skola i en norrländsk stad har lärare och elever i år tre till fem intervjuats om sin skolskog samt observerats där. LÄS MER

 5. 5. Sociokulturellt lärande inom trä- och metallslöjden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Dan Klüft; [2007]
  Nyckelord :slöjdmetodik; slöjddidaktik; kommunikation;

  Sammanfattning : Jag har i det här arbetet inriktat mig på att fördjupa mina kunskaper i metodik inom trä- och metallslöjden genom att studera sociokulturella aspekter på lärande. Min uppsats är genomförd som litteraturstudie med en kompletterande enkät undersökning. LÄS MER