Sökning: "slöjdundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet slöjdundervisning.

 1. 1. SLÖJDDIDAKTIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Stina Billing; [2021-05-06]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; slöjddidaktik; miljödidaktik; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; systematisk litteraturstudie; kvalitativ metasyntes; ekosofi; miljöundervisningstraditioner; livscykeltänkande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet för detta examensarbete har varit att utifrån tidigare utförda forskningsstudier undersöka innehåll och metoder för hur elever i skolämnet slöjd, kan undervisas för att utveckla kunskaper och förmågor för att vara delaktiga i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälleTeori: De teoretiska utgångspunkterna har varit Aristoteles kunskapsbegrepp, Arne Naess ekosofi, Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östmans didaktiska uppdelning av olika miljöundervisningstraditioner samt Ulla Suojanens slöjddidaktiska teoribildning för hållbar utveckling. Metod: Metoden har varit systematisk litteraturstudie med kvalitativ metasyntes. LÄS MER

 2. 2. Vart tog formgivningen vägen? : En kvalitativ intervjustudie om formgivning i textilslöjden.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jenny Johansson; Olivia Jansson; [2021]
  Nyckelord :Slöjd; textilslöjd; formgivning; design; slöjdundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur verksamma behöriga slöjdlärare arbetar med formgivning i sin undervisning. Vi båda har studerat slöjd vid Linköpings universitet där vi upplever att det var stort fokus på formgivningen och därför är det intressant att göra denna studie med fokus på formgivning. LÄS MER

 3. 3. HÅLLBART SLÖJDANDE! : Slöjdlärares syn på teoretiska kunskaper & praktiska färdigheter för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Madeleine Agnepil; Sofia Tälth; [2021]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; kursplan i slöjd; praktiska slöjdfärdigheter; teoretiska slöjdkunskaper; social hållbarhet; miljöpedagogik; processinnehåll;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad som avses med hållbarhet och hållbar utveckling i den kommande kursplanen för skolämnet slöjd i grundskolan. Vidare har vi, kopplat till den kommande kursplanen och utifrån ett fokus på hållbar utveckling, velat undersöka vad slöjdlärare i grundskolan anser vara viktigt att eleverna får med sig från slöjdundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Kan du hålla när jag sågar?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonathan Eriksson; Pontus Valtersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En grundläggande del i en lärares uppdrag är att skapa förutsättningar som frambringar det bästa hos eleven. Det fordrar att läraren har kunskap om vad det finns för olika arbetsmetoder att använda sig av i sin undervisning, samt hur dessa verkar. I slöjdundervisningen förkommer arbetsmetoden grupparbete i låg utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Slöjd för strukturell förändring? Slöjdlärares uppfattningar om slöjdundervisning för hållbara syften

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Melina Ånstrand; [2020]
  Nyckelord :Lärande för hållbar utveckling; sociokulturellt perspektiv; deliberativa samtal; undervisning; slöjd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur slöjdlärare på högstadiet arbetar med och definierar hållbar utveckling i relation till sin undervisning. I studien har kvalitativ metod använts med tematisk analys och data insamlades genom fem semistrukturerade intervjuer. LÄS MER