Sökning: "slam på åkermark"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden slam på åkermark.

 1. 1. Förbränning av avloppsslam : Utredning av förutsättningar för en anläggning i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Silfver; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avloppsslam är en restprodukt som uppstår vid rening av avloppsvatten, det innehåller både energi och näringsämnen. Ett av dessa näringsämnen som är en viktig del i livsmedelsproduktion och riskerar att bli en bristvara i framtiden är fosfor. LÄS MER

 2. 2. Slam som en del i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om faktorer som påverkarbeslutet att använda slam som gödselmedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Engvall; Olof Krumlinde; [2018]
  Nyckelord :slam; rötslam; cirkulär ekonomi; beslutstagande; risk; PESTEL-modell;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har människan levt över de ändliga tillgångar av resurser som jorden har att erbjuda. Många av människans aktiviteter utarmar sakta men säkert jordens naturresurser samtidigt som världens befolkning ökar kraftigt. Livsmedelsproduktionen måste öka i takt med att resursanvändningen måste bli mer hållbar. LÄS MER

 3. 3. Alternativ för långsiktigt hållbar slamhantering i Tierps kommun : Ett beslutsunderlag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Per Söderberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kommunala avloppsreningsverk renas det inkommande avloppsvattnet för att förhindra övergödning och andra olägenheter i våra vattendrag. Reningsprocessen i konventionella avloppsreningsverk består av tre steg, mekanisk, biologisk och kemisk rening. LÄS MER

 4. 4. Mikroplaster i jord och sediment – utveckling av metodför provbehandling och analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :William Thuné; [2018]
  Nyckelord :Mikroplast; jord; sediment; stereomikroskop; SEM; SEM; hållbar utveckling; provbehandling; analys;

  Sammanfattning : Fenomenet mikroplaster har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat i jord och sediment, varje dag kommer nya artiklar om mikroplasternas förekomst eller verkan. Intresset har ökat markant för mikroskopiska skräppartiklar i miljön. Mikroplast definieras som plastpartiklar mindre än 5 mm. LÄS MER

 5. 5. Optimering av tanninextraktion : extraktion av polyfenoler från tallbark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Tomas Ekström; [2017]
  Nyckelord :tannin; bark; polymer; slam; Pinus sylvestris; extraktion; optimering;

  Sammanfattning : Varje år produceras cirka 1 miljon ton slam i de svenska reningsverken. I slammet ackumuleras oönskade metaller och organiska ämnen. För att avvattna och skilja slammet från avloppsvattnet och effektivisera transporten till deponi eller åkermark som gödsel används ett flocknings-/koaguleringsmedel. LÄS MER