Sökning: "slamegenskaper"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet slamegenskaper.

 1. 1. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jirblom; [2019]
  Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER

 2. 2. Flytslam i Lövsta avloppsreningsverk : påverkande faktorer och potentiella åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Matilde Kamp; [2016]
  Nyckelord :rising sludge; sludge characteristics; settling; wastewater treatment; nitrification; denitrification; intermittent aeration; flytslam; slamegenskaper; sedimentering; avloppsvattenrening; nitrifikation; denitrifikation; intermittent luftning;

  Sammanfattning : Ett avgörande steg i avloppsvattenrening med aktivslammetoden är att slammet kan avskiljas från det renade vattnet. Detta sker oftast i sedimenteringsbassänger. Sedimenteringsproblem är dock vanliga på många avloppsreningsverk, vilket kan leda till att föroreningar följer med utgående vatten. LÄS MER

 3. 3. Treatment of Spent Pickling Acid from Stainless Steel Production : A review of regeneration technologies with focus on the neutralisation process for implementation in Chinese industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Lena Dahlgren; [2010]
  Nyckelord :acid regeneration; acid neutralisation; pickling waste water treatment; environmental effects of stainless steel production; nitrate reduction; High Density Sludge process; HDS process; syraåtervinning; neutralisering; behandling av avlopp från betning; denitrifiering; miljöeffekter av stålproduktion; High Density Sludge process; HDS;

  Sammanfattning : Pickling is a unit operation within stainless steel production, which means treating the steel with hydrofluoric acid (HF) and nitric acid (HNO3), also called mixed acid. The whole process generates waste water streams which have to be treated before released to recipient. LÄS MER