Sökning: "sleep disorders"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden sleep disorders.

 1. 1. Buller från byggarbetsplatser och dess inverkan på närliggande bostad : Studiefall stadsdel Öster i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Kastriot Miftari; Ahmed Mehmedovic; [2021]
  Nyckelord :Buller; byggarbetsplats; byggarbetsplatsbuller; hälsopåverkan;

  Sammanfattning : Purpose: Studies indicates that society is exposed to a lot of noise and that it is a matter of public comfort. Constructions sites are one of several sources that contributes with noise to the society and those that are mainly affected by this is the nearby residents of the construction site. LÄS MER

 2. 2. Aspects of Stress-related Health Problems Among Young People in China --the Perspective of Community Health Professionals

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Yueping Wu; [2021]
  Nyckelord :Stress; Health problems; Young people; The PNEI model;

  Sammanfattning : China's modernization process is in a stage of rapid development. With the improvement of the education level of young people, their expectations on their study, career, and living standards are also being high-stress level. The various health problems are increasing among young people who may be experienced high-level stress. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder för att främja sömn hos patienter med autismspektrumtillstånd : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Aytaj Tagieva; Anna Tivemark; [2021]
  Nyckelord :Sleep; Interventions; Autism spectrum disorder; Omvårdnadsåtgärder; Sömn; Autismspektrumtillstånd;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömn är en förutsättning för en god hälsa och välbefinnande. Flertal individer med diagnosen autismspektrumtillstånd upplever någon form av sömnstörningar. Ett av sjuksköterskans professionella ansvar är att identifiera samt erbjuda individuella omvårdnadsåtgärder för att främja sömn. LÄS MER

 4. 4. Effekter och erfarenheter av interventioner för vuxna med sömnsvårigheter med arbetsterapeutiskt fokus : Litteraturöversikt med mixad metod

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :sleep disorders; insomnia; quality of life; occupational therapy; intervention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och syntetisera erfarenheter och effekten av olika interventioner för vuxna personer med sömnsvårigheter. Metoden som användes var en litteraturöversikt, genom en mixad metod av kvalitativ innehållsanalys och narrativ sammanställning av kvantitativ data. LÄS MER

 5. 5. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER