Sökning: "slöserier"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet slöserier.

 1. 1. Digitala och analoga tavlor samt uformning av digtal förbättringstavla med fokus på stopporsaker : En fallstudie på Sandvik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Linda Samen; Lisa Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Digital boards; analog boards; improvement work; stoppage causes; lean; visuality; visual factory; Digitala tavlor; analoga tavlor; förbättringsarbete; stopporsaker; lean; visualitet; visuella fabriker;

  Sammanfattning : Digitaliseringen utgör en allt större del av vår vardag och ett område som digitaliseringen har växt inom är den tillverkande industrin som ständigt strävar efter att förbättras. En filosofi som bland annat bygger på ständiga förbättringar är lean, där syftet med förbättringarna är att minska slöserier. LÄS MER

 2. 2. Arbetsberedningar hos Peab Sverige AB : En analys av användandet med fokus på tid och ekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Maja Palm; [2020]
  Nyckelord :Arbetsberedning; slöserier; Lean;

  Sammanfattning : Byggbranschen pressas till allt kortare byggtider vilket medför en ökad risk för brister, fel och skador på både byggnader och anställda. Planering av arbetet kan leda till mindre slöserier, ökad kvalité och förbättrad arbetsmiljö vilket även gynnar företagets ekonomi. LÄS MER

 3. 3. FOKUS PÅ EFFEKTIVISERING I MATERIALFLÖDET FRÅN GODSMOTTAGNING TILL PLOCKPLATS : Störningar och slöserier i en distributionsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Jheffer-Kien Falk; Rafael Hansson; [2020]
  Nyckelord :lean; ledtid; störningar; slöserier; effektivisering; materialflöde; utnyttjandegrad; lager; godsmottagning; plockplats; buffert;

  Sammanfattning : Automotive industries are constantly working to streamline their warehousing operations, as disruptions and wastes can have negative effects on parameters such as lead time, warehouse space and utility of warehouse resources. Performance and efficiency in material flow have therefor had a negative impact on the total cost of products handled in the warehouse area. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialgenomflöde för ”Make To Order”- Företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Erik Finnskog; Fabian Furberg; [2019]
  Nyckelord :Materialgenomflöde; Genomflöde; MTO; Make to order; Materialflöde; Produktionslayout; Produktionseffektivitet; Standardisering; Sju slöserier;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to examine the material flow and production effectiveness at a Make to Order companies. To answer the purpose two research questions have been formed; What challenges do MTO companies have regarding throughput? Which tools and standards are suitable to an MTO companies for an increased throughput? Method – The study is based on an abductive approach in which the authors have chosen to use triangulation to answer the purpose of the study. LÄS MER

 5. 5. Implementering av värdeflödesanalys inom processindustrin : En nulägeskartläggning av en produktfamiljs flöde i syfte att effektivisera flödet genom eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Hedda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lean; Värdeflödesanalys; Icke-värdeskapande aktiviteter; Slöserier; Nuvarande flöde; Önskat framtida flöde; Förbättringsverktyg;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att undersöka hur en värdeflödesanalys kan användas för att effektivisera en produktfamiljs flöde inom processindustrin. För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar: Hur kan ett nuvarande flöde kartläggas i processindustrin genom en värdeflödesanalys? Vilka typer av icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier kan identifieras genom en värdeflödesanalys? Hur kan ett önskat framtida flöde utformas i processindustrin genom en värdeflödesanalys och vilka förbättringsverktyg kan användas för att uppnå det önskade flödet? Metod – För att möjliggöra ett besvarande av studiens frågeställningar har en kvalitativ studie med en induktiv ansats utförts. LÄS MER