Sökning: "slodning av betong"

Hittade 1 uppsats innehållade orden slodning av betong.

  1. 1. Självkompakterande betong : Ytjämnhet utan efterbehandling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

    Författare :Andreas Elofsson; Mikael Hallin; [2006]
    Nyckelord :self-compacting concrete; SCC; flat surface; floor levelling; concrete; självkompakterande betong; SKB; ytjämnhet; avjämningsmassa; betong;

    Sammanfattning : Betonggjutning är ett tungt moment inom byggproduktion och entreprenörer har länge använt betong med flyttillsats för att få en mer lättarbetad betong. Ändå har det krävts långa arbetspass och många tungarbetade moment. Efter lasernivellering, vibrering, slodning och glättning har man kunnat uppnå en yta som nästan är helt jämn. LÄS MER