Sökning: "sloyd"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet sloyd.

 1. 1. Från demonstration till individuell kunskap : en studie om samspelet mellan kommunikation och inlärning med fokus på ämnet slöjd

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Morgan Mattisson; Emil Persson; [2020]
  Nyckelord :sloyd; demonstration; learning; smooth transition; understanding; VAK; visual; auditory; kinesthetic; learning style; learning strategies; rhetoric; leadership; slöjd; demonstration; inlärning; genomgång; övergång; förståelse; VAK; visuell; auditiv; kinestetisk; inlärningsstil; lärstrategier; retorik; ledarskap;

  Sammanfattning : I denna studie försöker vi finna svar på hur en praktisk lärardemonstration kan utföras på ett pedagogiskt vis. Vi undersöker även övergången från den stund som domineras av läraren till den stund som utmärks av individuellt elevarbete. LÄS MER

 2. 2. Jacka - Juni - 2020

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :John Claesson; [2020]
  Nyckelord :Textile; clothing; design; craft; Textile craft; material; sloyd; Stockholm; Sweden; Textil; kläder; design; hantverk; textilt hantverk; bruksföremål; mått; måttenhet; mätbarhet; aln; alnmåttet; växtfärgning; material; materiel; slöjd; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : I ett projekt under våren 2020 utformades en metod för att skapa klädesplagg, och en jacka producerades. Jacka - Juni - 2020 ställer sig frågande till modernitetens värderande och standardiserande efter siffror. LÄS MER

 3. 3. Den tysta kunskapen : Elevers förhållande till hantverkandet i slöjden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Peter Jansson; [2019]
  Nyckelord :tyst kunskap; slöjd; praktiskt kontra teoretiskt; sloyd; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för hur elever beskriver tyst kunskap med fokus på slöjd. För att undersöka detta intervjuades elever i årskurs 6 utifrån en kvalitativ metod baserad på fenomenologi. LÄS MER

 4. 4. Nationell likvärdighet i slöjdämnets betygsättning : Vad lärarna efterfrågar för stöd, för att större likvärdighet i betygsättningen inom slöjdämnet ska nås

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Charlotta Jonsson; Nilla Lénárt; [2019]
  Nyckelord :sloyd; grading; equivalance; equivalent; subject of sloyd; custom; national equivalence; slöjd; betygsättning; likvärdighet; slöjdämnet; praxis; bedömning; betyg; nationall likvärdighet;

  Sammanfattning : Efter att vi i flera olika sammanhang uppmärksammat att slöjdlärare tolkar läroplanens styrdokumnet olika och att det på grund av detta uppstår olikheter i betygsättningen ville vi undersöka och synliggöra dessa frågor. Syftet med vår studie var att belysa slöjdlärares uppfattningar kring likvärdigheten i betygsättningen samt synliggöra vad slöjdlärarna anser krävs för en större likvärdighet nationellt. LÄS MER

 5. 5. Tidsslöjd och tid för slöjd : Kan kunskap om elevers tidsuppfattning användas för att stödja estetiska lärprocesser?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :aesthetic learning processes; intermediate stage; school subject sloyd; time perception; flow; kreativitet; metakognition; objektiv tid; reflektion;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate how knowledge about pupils' perception of time can be used to support aesthetic learning processes, specifically learning in the school subject sloyd. Sloyd involves a form of complex learning that utilises cognitive and motor processes as well as affective ones, which creates a good foundation for the kind of in-depth learning that requires time. LÄS MER