Sökning: "slu alnarp"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden slu alnarp.

 1. 1. Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap? : en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Nadia Andersson; [2023]
  Nyckelord :Civilförsvar; lagring; livsmedelsstrategi; offentlig sektor; rotfrukter; SWOT-analys; totalförsvar;

  Sammanfattning : Krig, pandemi, naturkatastrofer och flyktingkriser har skett mer frekvent de senaste åren. Med bakgrund av detta finns det ett ökat intresse för att skapa större förståelse för hur Sveriges krisberedskap ser ut idag och främst inom livsmedelsförsörjningen. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg på utbildningen för landskapsarkitekter : optimal undervisning för digitala program

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Nilsson; [2022]
  Nyckelord :digitala verktyg; landskapsarkitektur; undervisning; AutoCAD; Adobe Illustrator;

  Sammanfattning : Att lära sig nya saker är en stor del av att ta sig igenom en utbildning och undervisning kan ske på många olika sätt. Detta arbete handlar om att undersöka om undervisningen av digitala verktyg på landskapsarkitektutbildningen i Alnarp är optimal. LÄS MER

 3. 3. Kväve i åldrande gröna tak

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Lejon; [2022]
  Nyckelord :gröna tak; kvävecykel i gröna tak; kväveisotop 15N; kvävefixering mossa;

  Sammanfattning : Gröna tak kan erbjuda ekosystemtjänster på annars outnyttjade ytor vilket kan vara fördelaktigt i städer om strävar efter förtätning. Gröna tak bildar ett ekosystem som är konstruerat av människan och det finns idag inte så mycket forskning på hur ekosystemtjänsterna förändras över tid och med olika typer av tak. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som förklarar den vattenhållande förmågan i substrat på gröna tak : substrat från 31 gröna tak i Helsingfors, Finland

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kalle Zetterholm Cronehed; [2022]
  Nyckelord :gröna tak; vattenhållande förmåga; fältkapacitet; ålder; sedumtak; ängstak; substrat;

  Sammanfattning : Gröna tak bidrar med viktiga ekosystemtjänster i våra urbana levnadsmiljöer. För att kunna upprätthålla och utveckla de gröna takens förtjänster krävs det kunskap om hur dess egenskaper utvecklas över tid. LÄS MER

 5. 5. Barnen & jorden : en designstudie om relationen mellan plats, naturkontakt och miljöengagemang

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnea Herngren; Josefin Ågren; [2021]
  Nyckelord :barn; naturkontakt; positiva naturupplevelser; miljöengagemang; leklandskap; samskapande; frihet; miljöerbjudande; platsanknytning; sinnesstimulans; öppen designprocess; socioekologisk design; naturbaserade lösningar;

  Sammanfattning : Miljöpsykologiska teorier belyser att en stark relation till naturliga platser under barndomen kan utvecklas till en omsorg och förståelse för naturen som vuxen. I en tid då människans livsstil hotar jordens naturliga processer, syftar detta arbetet till att utforska hur landskapsarkitekter kan gestalta platser som bidrar till barns naturkontakt. LÄS MER