Sökning: "sluta röka grupp"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sluta röka grupp.

 1. 1. Motivation till ett rökfritt liv : En undersökning om vad som motiverar en grupp svenska ungdomar till att sluta röka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Oscar Flores Peña; Ida Koskunen; [2013]
  Nyckelord :Tobak; Rökning; Transteoretiska modellen;

  Sammanfattning : Att sluta röka är inte en lika lätt och enkel process för alla. Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för varför rökare vill lägga av med rökningen. Detta undersökte vi utifrån en urvalsgrupp av ungdomar mellan 20-28 år. LÄS MER

 2. 2. Hur tänker personer angående rökning och rökstopp? : En litteraturstudie om hinder och motiverande faktorer.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Krantz; [2013]
  Nyckelord :Rökavvänjning; motivation; barriärer; patient; operation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundPersoner som röker och som ska genomgå en operation som kräver anestesi har ökad risk att drabbas av komplikationer. Genom rökavvärjningsprogram erbjuds personer hjälp att sluta röka. Vad det är som får den enskilda individen att motivera sitt val av rökvanor leder fram till arbetets syfte. LÄS MER

 3. 3. Rökavvänjning ur deltagarens perspektiv : en utvärdering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Eriksson; Sonia Quazi; [2013]
  Nyckelord :Smoking cessation; counselling; evaluation; patient satisfaction; health care; Rökavvänjning; rådgivning; utvärdering; patienttillfredsställelse; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tobaksrökning är den största och vanligaste orsaken till sjukdom. Över en miljon svenskar röker. Behandling med rökavvänjning har visat sig vara den mest effektiva metoden för att uppnå ett rökfritt liv. Syfte: Att undersöka hur personer som deltar i rökavvänjningskurser inom primärvården uppfattar dessa kurser. LÄS MER

 4. 4. Arbetsplatsen som arena för rökavvänjning : - en litteratrustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Marie Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Internet; motivation; policy; smoking cessation; workplace; Arbetsplats; internet; motivation; policy; rökavvänjning;

  Sammanfattning : Tobaksanvändning är ett av de största hoten mot vår hälsa. Det finns mycket att vinna på att sluta röka cigaretter och det är aldrig för sent för att sluta. På arbetsplatsen är det viktigt att fokusera på arbetsmiljön då denna påverkar individens välbefinnande och hälsa. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om sjuksköterskans roll vid rökavvänjning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Cecilia Wikstrand; [2008]
  Nyckelord :Motivation; Patientundervisning; Rökavvänjning; Rökning; Sjuksköterskans roll; Tobaks interventioner;

  Sammanfattning : Som en del av sjuksköterskans arbete, är rökavvänjningsåtgärder en viktig del.Syftet med denna litteraturstudie var att få ökad kunskap om sjuksköterskan rollvid rökavvänjning av patienter med ett sjukdomstillstånd. Metoden som användesvar systematisk litteraturstudie, baserad på fem kvantitativa artiklar. LÄS MER