Sökning: "slutanteckning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet slutanteckning.

 1. 1. Kvalitetsgranskning av omvårdnadsdokumentation i datoriserad patientjournal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Hellström; Ann-Katrin Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Nursing documentation; Nursing process; Medical Records system; Computerized; Audit instrument; Cat-ch-Ing; Record review; Omvårdnadsdokumentation; omvårdnadsprocessen; elektronisk patientjournal; journalgranskning instrument; Cat-ch-Ing; journalgranskning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur omvårdnaden dokumenteras i datoriserad patientjournal på en medicinavdelning i mellan Sverige, genom en journalgranskning med granskningsinstrumentet Cat-ch-Ing. Frågeställningarna var ”Vilka poäng ger Cat-ch-Ing instrumentet avseende kvantitet samt kvalitet?” och ”Kan omvårdnadsprocessen följas i omvårdnadsjournalen utifrån Cat-ch-Ing instrumentet?”Metod: Studien är kvantitativ, deskriptiv och retrospektiv. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsepikriser : Från sluten somatisk vård till hemsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Hilda Svensson; [2009]
  Nyckelord :palliativ vård; nursing report; nursing documentation; public health nurse; palliative care; home care; omvårdnadsepikris; omvårdnadsdokumentation; hemsjukvård; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Distriktssköterskan är ofta den sista länken i vårdkedjan från den somatiska vården och hemsjukvården. En fungerande överrapportering från den slutna somatiska vården till hemsjukvården är av yttersta vikt för patientens trygghet och säkerhet och det är därför viktigt att innehållet i omvårdnadsepikrisernas uppfattas som relevant för den fortsatta vården. LÄS MER