Sökning: "sluten kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden sluten kommunikation.

 1. 1. Kommunanställda arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av lagen om samverkan vid utskrivning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Rebecca Augustsson; Rebecka Mansouri; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård; hjälpmedel; klientcentrering; patientsäkerhet; delaktighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft som förkortar vårdtiden i slutenvården och låter patienten rehabiliteras i sin hemmiljö. Patientnära vård och rätt resurser är en förutsättning för att detta ska fungera. LÄS MER

 2. 2. Misstro mot vaccination i modern kommunikation : Kvantitativ analys av Facebookgruppen "Stop Mandatory Vaccination"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mikael Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Facebook; Vaccination; Anti-Vaccination; Quantitative Analysis; Code Scheme; Facebook; Vaccination; Anti-vaccination; Kvantitativ Analys; Kodschema;

  Sammanfattning : Syften med uppsatsen var att ta reda på hur folk som är en del av anti-vaccinationsrörelsen kommunicerar i sociala medier. Uppsatsen undersöker hur de kommunicerar i inlägg och kommentarer i en sluten grupp på Facebook. Med hjälp av ett kodschema så blev 97 inlägg analyserade och placerad i olika kategorier med olika variabler. LÄS MER

 3. 3. Frågans roll i det naturvetenskapliga klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Wahldén; Lina Sjögren; [2019]
  Nyckelord :I-R-E-struktur; I-R-U-struktur; kommunikationsförmåga; slutna frågor; resonemangsförmåga; öppna frågor;

  Sammanfattning : Forskning visar på att öppna frågor är viktiga för att elever ska ges chansen att utveckla sin resonemangs- och kommunikationsförmåga, medan slutna frågor snabbt kollar av faktakunskaper och är ett sätt fördela talutrymmet på. En öppen fråga är mer kognitivt krävande, främjar diskussioner och kan ha flera svarsalternativ medan en sluten fråga har ett givet svar och kan besvaras med ett eller ett fåtal ord. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer vid läkemedelshantering : - Ur sjuksköterskans ansvarsområde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jeremiah Constantino Hjelm; Alma Tesfagabir; [2018]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; Läkemedelshantering; Patientsäkerhet; Riskfaktorer; Sjuksköterskor; Sluten vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsrelaterade vårdskador framkom som ett av de största problem idagens hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan hade stort ansvar för att värna ompatientsäkerhet vid hanteringen av läkemedel, men brist på detta kunde ha negativakonsekvenser i bland annat organisationen, patienterna och sjuksköterskan själv. LÄS MER

 5. 5. Patientdelaktighet : Vägen till en vårdgemenskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Petra Elg; Viveca Moritz; [2018]
  Nyckelord :empowerment; inpatient; participation; patient participation; somatic; delaktighet; empowerment; patientdelaktighet; slutenvård; somatisk;

  Sammanfattning : Forskning kring patientdelaktighet i förhållande till omvårdnad har pågått sedan 1960-talet och att göra patienten delaktig i sin egen vård är lagstyrt enligt hälso- och sjukvårdslag. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters delaktighet inom omvårdnad i sluten somatisk vård. LÄS MER