Sökning: "sluten kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden sluten kommunikation.

 1. 1. ”Det är märkligt, alla är lite rädda för SIP och ingen vet vad det betyder egentligen” : Samordnad individuell planering och utskrivningsprocessen för multisjuka äldre från sjuksköterskors och biståndshandläggares perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellinor Björk Andersson; [2020]
  Nyckelord :Multisjuka äldre; utskrivningsprocessen; samordnad individuell planering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar och med det har allt fler äldre komplexa behov och flera hälsoproblem. Många äldre bor kvar i sina hem med insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård, vilket ställer högre krav på kompetens och resurser samt samverkan för personal som arbetar med äldre (Socialstyrelsen, 2020a). LÄS MER

 2. 2. Kommunanställda arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av lagen om samverkan vid utskrivning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Rebecca Augustsson; Rebecka Mansouri; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård; hjälpmedel; klientcentrering; patientsäkerhet; delaktighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft som förkortar vårdtiden i slutenvården och låter patienten rehabiliteras i sin hemmiljö. Patientnära vård och rätt resurser är en förutsättning för att detta ska fungera. LÄS MER

 3. 3. Misstro mot vaccination i modern kommunikation : Kvantitativ analys av Facebookgruppen "Stop Mandatory Vaccination"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mikael Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Facebook; Vaccination; Anti-Vaccination; Quantitative Analysis; Code Scheme; Facebook; Vaccination; Anti-vaccination; Kvantitativ Analys; Kodschema;

  Sammanfattning : Syften med uppsatsen var att ta reda på hur folk som är en del av anti-vaccinationsrörelsen kommunicerar i sociala medier. Uppsatsen undersöker hur de kommunicerar i inlägg och kommentarer i en sluten grupp på Facebook. Med hjälp av ett kodschema så blev 97 inlägg analyserade och placerad i olika kategorier med olika variabler. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vård patienter i ett palliativt skede : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Pontus Fridlind; Fredrik Schyberg; [2019]
  Nyckelord :Communication; End of life; Experiences; Palliative Care; Nurse; Erfarenheter; kommunikation; livets slutskede; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär att främja livskvalité och att lindra lidande för patienter som vårdas vid livets slutskede. Lindra smärta och symptom är två viktiga mål för att patienten ska kunna uppleva ett välbefinnande trots sin svåra sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer vid läkemedelshantering : - Ur sjuksköterskans ansvarsområde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jeremiah Constantino Hjelm; Alma Tesfagabir; [2018]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; Läkemedelshantering; Patientsäkerhet; Riskfaktorer; Sjuksköterskor; Sluten vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsrelaterade vårdskador framkom som ett av de största problem idagens hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan hade stort ansvar för att värna ompatientsäkerhet vid hanteringen av läkemedel, men brist på detta kunde ha negativakonsekvenser i bland annat organisationen, patienterna och sjuksköterskan själv. LÄS MER