Sökning: "sluten läppandning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sluten läppandning.

 1. 1. Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och självupplevda symtom förbättrats hos personer med KOL, stadium 2, efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten läppandning?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Andersson; [2017]
  Nyckelord :COPD; physiotherapy; core stability exercise; pursed lip breathing therapy; saturation; physical function; KOL; fysioterapi sjukgymnastik; bålstabilitet; sluten läppandning; saturation; fysisk funktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: KOL är en obstruktiv lungsjukdom med luftflödesbegränsningar pga.  kronisk bronkit och emfysem. De patofysiologiska mekanismer är en progressiv inflammatorisk process som påverkar hela kroppen. De viktigaste behandlingsstrategierna är rökstopp, farmakologisk behandling samt fysisk träning. LÄS MER

 2. 2. Andningsövningar och andningsteknikers påverkan på livskvaliteten hos personer som lever med KOL

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Eric Lindquist; Daniel Öhman von Zweigbergk; [2013]
  Nyckelord :Andningsövningar; KOL; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är idag en av världens största folksjukdomar och i Sverige har cirka en halv miljon människor diagnosen. KOL är en inflammatorisk process i lungor och luftvägar som kan resultera i dyspné vid ansträngningar, slemhosta och depression. LÄS MER

 3. 3. Kan ett energibesparande arbetssätt som metod underlätta för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) vid utförandet av köksaktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Katarina Hassel; [2008]
  Nyckelord :Kroniskt obstruktiv lungsjukdom; Arbetsterapi; ADL; Bevarande av energiresurser;

  Sammanfattning : Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett kroniskt tillstånd med ökad slembildning och svullnad i slemhinnorna vilket innebär att luft får svårt att passera genom luftrören. KOL beskrivs som en långsamt progredierande lungsjukdom. Symtom som är karaktäristiska vid KOL är hosta, sputum-produktion och dyspné vid ansträngning. LÄS MER