Sökning: "slutna problem"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden slutna problem.

 1. 1. Våga fråga! En enkätstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor att fråga kvinnor om våld i nära relation

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Andreasson; Emmy Byman; [2024-02-12]
  Nyckelord :Emotionella hinder; kirurgisk slutenvårdsavdelning; organisatoriska hinder; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; våld i nära relation; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett nationellt och globalt problem. Våldet, framför allt mot kvinnor är utbrett och mörkertalet tros vara mycket stort. Det finns olika typer av våld och dess konsekvenser är stora för såväl den våldsutsatta som samhället. LÄS MER

 2. 2. LABORATIONSSEKVENS MER ÄPPELJUICE : En utveckling av en lärarhandledning för en laborationssekvens som inkluderar en öppen laboration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sara Basmaci; Tamara Makadsi; [2023]
  Nyckelord :Laboration sequence; inquiry-based laboration; closed laboration; the scientific method; teacher s guide; Laborationssekvens; öppen laboration; sluten laboration; ett naturvetenskapligt arbetssätt; lärarhandledning;

  Sammanfattning : John Deweys teori “learning by doing” synliggörs i svenska läroplaner, exempelvis för Naturvetenskapsprogrammet, där samspelet mellan teori och praktiskt arbete betonas i examensmålen. Laborationer och experiment bör utgöra en central del i kemiundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Lev och låt leva : Djupekologi och människans samhörighet med resten av naturen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Vanja Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :biology; deep ecology; ecocentrism; Arne Naess; biologi; djupekologi; ekocentrism; Arne Naess;

  Sammanfattning : Deep ecology seeks answers to and treats the earth's ecological crisis by digging down to the root of the problem. In deep ecology, an ecocentric worldview where human life is part of all living things is preferred over the anthropocentric view where humanity places itself at the center of the world. LÄS MER

 4. 4. Användning av digitala verktyg : En enkätstudie om användningen av digitala verktyg i F-3 i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Signe Rosberg; Emma Schultz; [2023]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; lågstadiet F-3; läs- och skrivutveckling; svenskundervisning; TPACK;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har en stor inverkan på samhället och skolan. Det medför högre krav på undervisningen och dagens lärare har ett ansvar för att organisera och genomföra utbildningen för att främja elevernas kunskapsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Rättsmedicinalverket som arbetsplats: ”Kan du känna dig säker?” : En kvalitativ studie om hur anställdas sociala välbefinnande påverkas av att arbeta inom en sluten institution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Matilda Angerlöv; Sofia Ivarson; [2023]
  Nyckelord :social well-being; total institutions; group membership; coping strategies; social security; socialt välbefinnande; totala institutioner; grupptillhörighet; copingstrategier; social säkerhet;

  Sammanfattning : Rättsmedicinalverket som sluten institution är en expertmyndighet inom rättsväsendet som finns på sex skilda platser runt hela landet som omfattar cirka 500 medarbetare. Varje år görs det cirka 500 rättspsykiatriska undersökningar i Sverige. LÄS MER